Zmiany w ustawie o VAT, które weszły w życie od 1 grudnia, wprowadziły zabezpieczenie majątkowe mające zastosowanie przy zwrocie VAT. Od początku grudnia podstawowy termin zwrotu VAT przez urząd skarbowy wynosi 60 dni. Jeżeli jednak zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej albo postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

W przypadku wydłużenia terminu urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w ciągu 60 dni, gdy podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu.

Zabezpieczenie majątkowe może być złożone m.in. w formie: gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku, weksla z poręczeniem wekslowym banku. Może też być złożone w formie weksla, gdy zwrot jest nie wyższy niż wartość 1 tys. euro.