ORZECZENIE

Aby skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych przy zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, trzeba przeznaczyć uzyskane ze sprzedaży pieniądze na inne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat. Zwolnienie to dotyczy lokali nabytych do końca 2006 roku. Jeżeli jednak mieszkanie sprzedano po pięciu latach od nabycia, to podatku nie trzeba płacić. WSA orzekł, że okres pięcioletni należy liczyć od momentu formalnego przydziału mieszkania, a nie jego wybudowania. Wyrok jest więc ważny dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy zbyli mieszkanie po upływie pięciu lat czy wcześniej. Rozstrzygnięcie ma bowiem zasadnicze znaczenie dla zastosowania zwolnienia podatkowego.

Skarżącymi było małżeństwo, które w 1997 roku podpisało z wykonawcą umowę o wybudowanie budynku. W grudniu 1999 r. podatnicy zasiedlili mieszkanie. Formalny przydział lokalu nastąpił jednak 7 listopada 2000 r. Następnie, w kwietniu 2005 r., małżeństwo zbyło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Uzyskaną kwotę przeznaczyli w całości na inne cele mieszkaniowe. W takim stanie faktycznym podatnicy zwrócili się do naczelnika urzędu z wnioskiem o interpretację, czy zbycie mieszkania podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem podatników taki obowiązek nie powstał, ponieważ sprzedaż nastąpiła po pięciu latach oraz spełnione zostały pozostałe warunki określone w ustawie.

WSA oddalił skargę i przyznał rację organom. Twierdziły one, że spółdzielcze prawo do lokalu skarżący nabyli w 2000 roku. A zatem moment wybudowania budynku, na który powoływali się podatnicy, nie ma znaczenia. Skoro więc lokal został zbyty przed upływem pięciu lat, małżeństwo powinno zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

Sąd dodał, że rozstrzygnięcie organów zostało wydane w trybie interpretacji przepisów, a więc w przedstawionym stanie faktycznym interpretacja była prawidłowa. Źródłem przychodu - w ocenie sądu - jest zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie budynku mieszkalnego, jak chcieli skarżący. WSA podkreślił ponadto, że podatnicy zbyli prawo, a nie nieruchomość. Nie można zatem do prawa odnosić momentu wybudowania.

Sygn. akt III SA/Wa 1575/07 (niepublikowany)

5 lat musi minąć od chwili nabycia mieszkania, aby jego sprzedaż nie podlega PIT

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl