Państwa z UE w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania stosują tzw. procedurę wzajemnego porozumiewania się. Ma to miejsce, gdy organ podatkowy jednego państwa skoryguje zyski firmy powiązanej z firmą położoną w drugim państwie z tytułu transakcji, których wycena była niezgodna z warunkami, jakie mogłyby uzgodnić między sobą przedsiębiorstwa niezależne. Czy mechanizm ten ma zastosowanie w Polsce?
dr JANUSZ MARCINIUK
doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy
Procedurę wzajemnego porozumiewania się między organami podatkowymi umawiających się państw członkowskich UE reguluje art. 25 Modelowej Konwencji OECD. Odniesienie do tej procedury pojawia się też w Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Konwencja nr 436/90/EWG), zwanej Konwencją arbitrażową. Polska, jako członek UE, przystąpiła do Konwencji arbitrażowej poprzez podpisanie w Brukseli 8 grudnia 2004 r. zbiorowej Konwencji o przystąpieniu.
W związku z przystąpieniem Polski do Konwencji arbitrażowej oraz przyjęciem przez Radę UE kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji arbitrażowej powstała potrzeba dostosowania w tym zakresie polskich przepisów. Na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe przepisy dotyczące możliwości dokonania korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych oraz procedury wzajemnego porozumiewania się. Zmiany w ustawach o PIT i CIT przewidują możliwość przeprowadzenia korekty dochodów osiągniętych przez podmiot krajowy, jeżeli dochody te zostaną uznane za dochody powiązanego podmiotu zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu. Nowe przepisy mają zastosowanie również do podmiotów zagranicznych posiadających zakład na terytorium Polski. Należy zauważyć, że korekty takiej można dokonać jedynie, jeżeli przepisy podatkowe kraju, w którym podmiot zagraniczny posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę, taką korektę dopuszczają. Ponadto minister finansów został zobowiązany do określenia w rozporządzeniu, przy uwzględnieniu postanowień Konwencji arbitrażowej oraz kodeksu, ogólnych zasad prowadzenia procedur zmierzających do wyeliminowania negatywnych skutków dokonania przez organ podatkowy jednego państwa korekty zysków przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem położonym w innym państwie członkowskim. Skorzystanie z procedury wzajemnego porozumiewania się będzie możliwe w Polsce, począwszy od 1 stycznia 2009 r.