Tworzone przez szpitale na koniec roku obrotowego sprawozdanie wymaga powtórnej wyceny składników majątku, m.in. urządzeń medycznych.
Publiczne placówki medyczne, które dla celów sprawozdania finansowego będą wyceniać składniki majątku, muszą zweryfikować, czy nie nastąpiła utrata ich wartości.
Występuje ona wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Zatem na dzień bilansowy może zaistnieć sytuacja, że wynikająca z ksiąg wartość środka trwałego jest wyższa od korzyści ekonomicznych, jakie on przyniesie w przyszłości. Należy wówczas dokonać odpisu aktualizującego.
Ewa Sobińska, prezes zarządu ABES Audyt, wyjaśnia, że na dzień bilansowy zakłady opieki zdrowotnej powinny ocenić przydatność ekonomiczną aparatury i urządzeń medycznych ze względu na niekorzystne zmiany spowodowane czynnikami technologicznymi, rynkowymi, gospodarczymi lub prawnymi. Może to być związane z brakiem przydatności środka trwałego, technologicznym starzeniem się, uszkodzeniem, zaniechaniem lub restrukturyzacją działalności, której on służy, planem wcześniejszej likwidacji.
- Przeprowadzając inwentaryzację, należy zweryfikować wycenę księgową do realnej wartości, zwłaszcza w przypadku większych i kosztownych urządzeń - twierdzi Ewa Sobińska.
Dodaje, że środki trwałe mogą jeszcze przynosić korzyści ekonomiczne, ale okresy ich użytkowania będą krótsze od pierwotnie zakładanych. Wymaga to zmiany stawki amortyzacyjnej, ewentualnie powiązanej z odpisem tej części wartości, która uległa utracie. Natomiast środki trwałe, które nie przyniosą korzyści ekonomicznych, powinny zostać wycenione w cenie sprzedaży netto. Różnicę pomiędzy wyższą wartością księgową a niższą wartością handlową należy zakwalifikować jako pozostałe koszty operacyjne. Jeżeli środek trwały objęty był aktualizacją (na dzień 1 stycznia 1995 r.), odpis w pierwszej kolejności zmniejsza różnicę z przeszacowania (kapitał z aktualizacji wyceny), a dopiero niepokryta nadwyżka obciąża koszty.
Ważne!
Kwestię utraty wartości aktywów reguluje Krajowy Standard Rachunkowości nr 4, opublikowany na stronie internetowej www.mf.gov.pl