Rozporządzenie określa przede wszystkim wzór zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz wzory rocznych deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi tu o deklarację o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A) oraz zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A).Rozporządzenie określa również wzory informacji: PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D.

Nowe wzory formularzy będą miał zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2008 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Zasada ta nie będzie jednak miała zastosowania do podatników, którzy przed dniem wejścia życie rozporządzenia złożyli zeznanie, deklarację lub informację na formularzach dotychczasowych.

Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2008 r.