Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru pewnych podatków dla organizatorów Euro 2012. Minister finansów zarządza zaniechanie poboru: podatku od czynności cywilnoprawnych od czynności dokonywanych w związku z organizacją Euro 2012; podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w zakresie nieruchomości lub obiektów budowlanych związanych z organizacją mistrzostw Europy; podatku od środków transportowych od pojazdów wykorzystywanych w związku z organizacją Euro 2012; opłaty targowej od sprzedaży związanej z organizacją mistrzostw; opłaty skarbowej od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń lub zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz od złożonych pełnomocnictw lub prokury albo ich odpisów, wypisów lub kopii w postępowaniach administracyjnych lub sądowych - w sprawach związanych z organizacją Euro 2012.

Zaniechanie będzie stosowane do podatków i opłat, których upływ terminu płatności przypada do 30 czerwca 2013 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.