Inwestor, który w tym roku wykorzystał dużą zmienność cen instrumentów finansowych (w tym kursów walut) i trafnie przewidział trendy, mógł na rynku terminowym zanotować pokaźny zysk. Z kolei na rynku akcji już w zeszłym roku duża część inwestorów zaczynała sprzedawać akcje ze stratą.

Według danych z zeznań za 2007 r. kwota straty wyniosła 1,9 mld zł. Wielkość wskazanej straty w rozliczeniu za rok ubiegły może jednak znacząco obniżyć dochód z tran-sakcji terminowych zrealizowanych w tym roku.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a także instrumentów pochodnych oraz realizacji praw z nich wynikających opodatkowane są 19-proc. podatkiem.

Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednak zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Przepisy przewidują możliwość odliczenia straty poniesionej w roku podatkowym od dochodu z tych inwestycji w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty. Straty wykazane w zeznaniu podatkowym za 2008 r. będą więc mogły być rozliczane z dochodami osiągniętymi w latach 2009-2013.

Inwestor może rozliczać w jednym zeznaniu nie tylko przychód z akcji czy kontraktów terminowych na indeksy, surowce czy ceny akcji spółek, lecz także transakcje przeprowadzane na rynku walutowym forex.

ZEZNANIE PIT-38

Główne źródła przychodów, które można łączyć w PIT-38

• akcje,

• pochodne instrumenty finansowe,

• transakcje walutowe oparte na instrumentach finansowych,

• certyfikaty inwestycyjne,

• obligacje.

5 lat wynosi maksymalny okres rozliczenia poniesionej straty