Obecnie podatnicy VAT przeliczają kwoty w walutach obcych na złote według bieżącego kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień wystawienia faktury, gdy jest ona wystawiona w terminie. Po zmianach, które wejdą w życie 1 grudnia 2008 r., będzie to kurs średni danej waluty na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Regulacje, które zawierają zasady przeliczania kwot w walutach obcych wykazywanych na fakturach na złote, znajdują się w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT. Po zmianach będą one włączone do ustawy o VAT. Na podstawie zmodyfikowanych przepisów w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy o VAT lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Zmiany nie w każdym przypadku wyeliminują rozbieżności. Wynika to z odmienności ustaw podatkowych, gdzie ustawodawca w PIT i CIT odnosi się do przychodu, a nie powstania obowiązku podatkowego. W ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych i podatku dochodowym osób prawnych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W VAT

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 24 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej 7 listopada 2008 r.