•  SANKCJA VAT PRZED ETS. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wystąpił do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym w sprawie stosowania sankcji VAT. Polską sankcją VAT już zajmował się ETS (wyrok w sprawie Ceramiki Paradyż), jednak nie wydał rozstrzygnięcia. Stwierdził, że sprawa dotyczy sytuacji sprzed przystąpienia Polski do UE. Eksperci uważają, że pytanie NSA spowoduje wstrzymanie wszystkich toczących się spraw w zakresie sankcji do momentu rozstrzygnięcia jej przez ETS.
  • TERMIN zapŁATY PODATKU. 7 sierpnia mija termin zapłaty podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej.

Więcej www.mf.gov.pl

ZWOLNIENIE Z PODATKU. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności oraz ustawy o CIT. Projekt przewiduje, że zakłady przywięzienne będą funkcjonować jako przedsiębiorstwa państwowe albo gospodarstwa pomocnicze. Przedsiębiorcy, którym zostanie przyznany status przywięziennego zakładu pracy, będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób prawnych w części, od której co najmniej 25 proc. równowartości należnego podatku dochodowego zostanie przekazane na Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Więcej www.kprm.gov.pl

PROTEST CELNIKÓW. 30 lipca Komitet Protestacyjny Porozumienie Białostockie skierował do funkcjonariuszy służby celnej apel, aby walczyć o świadczenia emerytalne po 15 latach służby oraz o wyższe pensje. Ponadto Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej oraz Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP wystąpiły do ministra finansów o odwołanie podsekretarza stanu Mariana Banasia ze stanowiska szefa służby celnej z powodów: bezprawnego powołania na to stanowisko oraz działania na szkodę służby celnej.

EGZAMINY W SIERPNIU. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska ogłosiła, że egzaminy ustne na doradcę podatkowego odbędą się 27, 28 i 30 sierpnia.

Więcej www.mf.gov.pl

ZWROT VAT. W I półroczu do urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego złożono 11 159 wniosków o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych. 4328 wniosków załatwiono bez wydawania decyzji. Wydano 2206 decyzji, w tym 2193 pozytywnych. Kwota zwrotu wyniosła 9 165 113 zł, w tym wynikająca z wydanych decyzji 3 867 608 zł.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl