JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Jednym ze źródeł finansowania firmy są zaciągane przez spółkę pożyczki z przeznaczeniem zarówno na cele inwestycyjne, jak i na bieżącą działalność firmy. Spółka zaciąga m.in. pożyczki w walucie obcej. Pożyczkodawca wystawia spółce na koniec miesiąca faktury z tytułu odsetek od pożyczki. Spółka sukcesywnie spłaca naliczone na przestrzeni ostatnich lat odsetki euro. Czy spółka prawidłowo zalicza do kosztów uzyskania przychodów naliczoną w latach ubiegłych wartość odsetek w euro przeliczoną na złote polskie po kursie z dnia poprzedzającego dzień zapłaty odsetek, który to dzień jest jednocześnie podatkowym dniem poniesienia kosztu, czyli ujęcia go w księgach podatkowych?

ODPOWIEDŹ IZBY: Wartość odsetek, która będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów, należy ustalić na dzień poprzedzający dzień faktycznej zapłaty odsetek.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Ustawa o CIT zawiera definicję dnia poniesienia kosztu. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (podatkowych) na podstawie otrzymanej faktury, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W przypadku odsetek od pożyczek podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetek w momencie otrzymania faktury. Bowiem naliczone, lecz niezapłacone odsetki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W przypadku odsetek koszt uzyskania przychodów stanowią zapłacone odsetki. Oznacza to, że podatnik może zaliczyć odsetki do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie faktycznej zapłaty odsetek. W konsekwencji w księgach podatkowych odsetki ujmowane są na dzień faktycznej zapłaty odsetek.

W związku z tym skoro koszt uzyskania przychodów w przypadku odsetek powstanie dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty, a tym samym i ujęcia kosztu w księgach (podatkowych), wówczas na podstawie innego dowodu, którym będzie wyciąg bankowy potwierdzający ich zapłatę, można będzie zaliczyć wydatek ten do kosztów uzyskania przychodów. Spłacone odsetki w walucie obcej w celu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów należy przeliczyć po kursie z dnia poprzedzającego poniesienie kosztu. Skoro podatkowym dniem poniesienia kosztu jest dzień ich zapłaty, który jednocześnie jest dniem ujęcia kosztu w księgach podatkowych, w konsekwencji przy obliczaniu kwoty odsetek w złotych polskich, spółka powinna zastosować kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień faktycznej zapłaty odsetek.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 sierpnia 2008 r. (nr IP-PB3-423-896/08-2/ER)

OPINIA

TOMASZ RYSIAK

prawnik z Kancelarii Prawniczej Magnusson

W przedmiotowej interpretacji podatnik zwrócił się o potwierdzenie prawidłowości stosowanej przez siebie metody zaliczania płaconych odsetek w walucie obcej do kosztów uzyskania przychodu. Z wyjaśnień podatnika wynika, że płatność odsetek wynika z uzyskanego przez podatnika kredytu na cele inwestycyjne oraz bieżące. Podatnik wskazał, że zaliczenie do kosztów podatkowych odsetek od kredytu powinno nastąpić na zasadzie kasowej. Tym samym odsetki powinny zostać uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty. Jednocześnie z uwagi na fakt, że odsetki były płatne w walucie obcej, koszt podatkowy powinien być obliczony zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego poniesienie kosztu. W interpretacji potwierdzono stanowisko prezentowane przez podatnika w zakresie prawidłowości metody przez niego stosowanej. Należy jednak zauważyć, że aprobujące stanowisko dotyczyło również odsetek od części kredytu przeznaczonego na działalność inwestycyjną. Tym samym należy uznać, że w opinii organu odsetki od kredytu inwestycyjnego, potencjalnie związanego z wytworzeniem środków trwałych również, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie zapłaty, a tym samym odsetki nie powiększają wartości początkowej inwestycji finansowanych kredytem.