JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik od sierpnia 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji opakowań drewnianych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. W ramach działalności podatnik zamierza dokonywać skupu palet drewnianych (zużytych), podlegających naprawie - od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które po naprawie i modernizacji podlegałyby dalszej odsprzedaży jako towar handlowy, osobie prawnej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie skupu palet, a także dla osób prowadzących działalność gospodarczą w takim zakresie. W jaki sposób należy udokumentować skup palet od ludności - czy powinna to być umowa kupna-sprzedaży? Na podstawie jakiego dokumentu należy dokonać zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

ODPOWIEDŹ IZBY: W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP; dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące lub inne dowody.

Na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Dowody wewnętrzne mogą być wystawione m.in. za zakupy od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych. Pod pojęciem ludności należy rozumieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby te nie mają możliwości wystawienia faktury, dlatego podatnik dokonując zakupu od tych osób, dokumentuje go dowodem wewnętrznym. Natomiast odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Skupowane przez podatnika palety stanowić będą odpady poużytkowe.

Zatem wydatki na zakup (skup) od ludności uszkodzonych palet drewnianych w postaci odpadów poużytkowych stanowiących surowce wtórne - w celu naprawy i dalszej sprzedaży, stanowią koszt uzyskania przychodów, a fakt ich poniesienia może być udokumentowany dowodami wewnętrznymi zawierającymi datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, określającymi nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 października 2008 r. (nr ILPB1/415-490/08-2/AA)

OPINIA

KATARZYNA BIEŃKOWSKA

doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf

Każdy wydatek, aby mógł zostać zakwalifikowany jako koszt podatkowy, musi spełniać pewne kryteria, tj. musi być poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie znajdować się wśród wydatków niestanowiących kosztów oraz być właściwie udokumentowany.

Rozporządzenie o prowadzeniu księgi podatkowej zezwala, by zdarzenie gospodarcze zostało udokumentowane nie tylko fakturą lub rachunkiem, ale także poprzez inne dowody, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające pewne określone elementy. Wśród innych dowodów rozporządzenie wymienia dowody wewnętrzne, przez które rozumie się dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków określające przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Dowody takie dokumentują zapisy w księdze, w zakresie niektórych kosztów (wydatków), m.in. w odniesieniu do zakupów od ludności, poprzez którą należy rozumieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Ponadto dokumentacja taka może dotyczyć tylko niektórych rodzajów towarów, tj. odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych. Jeśli zatem podatnik dokonuje zakupów, które mieszczą się w dyspozycji wskazanych przepisów, sposób dokumentowania poprzez dowody wewnętrzne jest prawidłowy.