JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Czy transakcja kupna-sprzedaży kur między rolnikiem ryczałtowym, dokonującym chowu piskląt kur nieśnych do okresu przednieśnego przez okres ponad dwóch miesięcy, a rolnikiem ryczałtowym produkującym jaja w stadzie nieśnym objęta jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

ODPOWIEDŹ IZBY: W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży zwierząt, o których mowa w ustawie o ochronie zwierząt, czynność będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnej definicji umowy sprzedaży. Zatem ocena, czy dana czynność stanowi taką umowę, powinna być dokonywana przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży zwierząt, o których mowa w ustawie o ochronie zwierząt, czynność będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jednak na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umowy spółki i jej zmiany,

- umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W omawianym przypadku umowa zobowiązująca do przeniesienia kur na rzecz podatnika będzie miała formę umowy sprzedaży. Zatem umowa sprzedaży może co do zasady podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Sprzedaż kur lub innych zwierząt, dokonywana w ramach działalności gospodarczej, do której zalicza się również działalność rolniczą, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przy spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o podatku od towarów i usług czynność ta może również korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

W konsekwencji, dla określenia możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług potrzebna jest każdorazowa analiza stanu faktycznego pod kątem badania spełnienia kryteriów dla zastosowania tego zwolnienia.

Jednak w omawianym przypadku organ podatkowy nie rozstrzyga w interpretacji, czy czynność sprzedaży kur przez rolnika ryczałtowego jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W analizowanej sprawie zarówno sprzedający, jak i podatnik są rolnikami ryczałtowymi, zaś przedmiotem sprzedaży są kury.

Jeżeli sprzedaż kur w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostanie uznana za mieszczącą się w zakresie zwolnienia od tego podatku, umowa taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 listopada 2008 r. (nr IPPB2/436-340/08-2/MZ)