Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wczoraj wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ustawy z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie wymogów, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o certyfikat księgowy, m.in. zwalnia z konieczności zdawania egzaminu osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i trzyletnią praktykę w księgowości.

Przyjęte poprawki precyzują przepisy regulujące sposób przeprowadzania egzaminu. Jedna z nich dotyczy zasad postępowania w przypadku odstąpienia od zdawania egzaminu w ogłoszonym terminie z przyczyn losowych. W takiej sytuacji będzie możliwe przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie, uzgodnionym z Komisją Egzaminacyjną.

Zgodnie z przyjętą poprawką, warunkiem przełożenia egzaminu będzie przedstawienie Komisji Egzaminacyjnej dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni po tym terminie.