Od 1 stycznia 2009 r. nowelizacją Ordynacji podatkowej zostanie wprowadzona zasada, zgodnie z którą podatnik będzie musiał zawiadamiać fiskusa o każdej zmianie adresu następującej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej.

Jak tłumaczy nam Wojciech Pietrasiewicz, doradca podatkowy współpracujący z Allen & Overy A. Pędzich, niepoinformowanie organu podatkowego przez podatnika o zmianie swojego adresu będzie skutkować uznaniem za doręczone postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego przekazanego przez organ podatkowy w miejsce, gdzie doręczono protokół kontroli podatkowej.

- W skrajnych przypadkach może to oznaczać, że podatnik przez własne niedopatrzenie dowie się o toczącym się w jego sprawie postępowaniu podatkowym po jego wszczęciu - ostrzega Wojciech Pietrasiewicz.

Dodaje, że nałożenie na podatników tego obowiązku jest konsekwencją zmian w Ordynacji podatkowej dotyczących wszczęcia postępowania podatkowego, nakazujących organowi podatkowemu wszczęcie postępowania podatkowego nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej w przypadku zidentyfikowania w protokole nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika. Postępowanie podatkowe może być wszczęte po upływie sześciu miesięcy od zakończenia kontroli w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli:

• podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;

• organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.

Z tych przyczyn od 1 stycznia 2009 r. każdy protokół kontroli podatkowej musi zawierać informację o obowiązku przekazania przez podatnika informacji o zmianie adresu w ciągu sześciu miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej.

- Brak takiej informacji w protokole kontroli może stanowić naruszenie zasady zaufania podatnika do organów prowadzących postępowanie oraz zasady informowania, co może być podstawą wzruszenia domniemania doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego w miejscu, gdzie doręczono uprzednio protokół kontroli - podsumowuje ekspert z Allen & Overy A. Pędzich.