DOCHODY ZAGRANICZNE OD A DO Z

MICHAŁ ZDYB

menedżer podatkowy, ABC DATA

- Zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich bądź statków powietrznych są opodatkowane tylko w tym państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Jeżeli państwo, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu, nie jest tym samym, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa, wówczas prawo do opodatkowania zysków mogą umawiające się państwa przyznać temu państwu, na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. W sytuacji gdy miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa znajduje się na pokładzie statku morskiego lub też barki prawo do opodatkowania zysków należy tylko do tego państwa, w którym znajduje się port macierzysty statku morskiego lub barki. Gdy takiego portu macierzystego nie można określić, prawo do opodatkowania zysków z tej działalności będzie przysługiwać tylko temu państwu, na terenie którego osoba eksploatująca statek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Na potrzeby stosowania przepisów umów identycznie jak transport morski lub powietrzny traktuje się przewóz rzeczny i transport przez jeziora i kanały.

Omawiane zasady opodatkowania będą mieć zastosowanie wobec zysków pochodzących z wykorzystywania statków morskich bądź statków powietrznych z następujących źródeł: przewóz pasażerów i towarów, czarter statków morskich lub powietrznych z pełnym wyposażeniem oraz załogą, sprzedaż biletów pasażerskich w imieniu przedsiębiorstwa, eksploatacja linii autobusowych między miastem i lotniskiem, reklama handlowa, przewóz towarów transportem samochodowym między składem a portem lub lotniskiem, przewóz towarów bezpośrednio do odbiorcy w drugim państwie, eksploatacja kontenerów.

Zyski osiągane z transportu śródlądowego dokonywanego pomiędzy dwoma państwami lub też transportu wewnętrznego dokonywanego przez przedsiębiorstwo jednego państwa między dwoma miejscami położonymi w drugim państwie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Ta zasada ma również zastosowanie w przypadku zysków osiąganych z eksploatacji barek w transporcie śródlądowym. Jeżeli przedsiębiorstwo oprócz wykorzystywania statków morskich oraz powietrznych do działalności w transporcie międzynarodowym prowadzi także działalność innego rodzaju, wówczas opisane zasady opodatkowania znajdują zastosowanie do zysków osiąganych przez takie przedsiębiorstwo z eksploatacji należących do niego statków morskich, barek lub statków powietrznych. W przypadku gdy okaże się, że takie przedsiębiorstwo posiada za granicą zakład związany wyłącznie z eksploatacją jego statków morskich lub powietrznych, to nie ma powodu, aby były one traktowane inaczej niż zakłady przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie żeglugą morską, śródlądową lub powietrzną. W przypadku gdy statek morski lub powietrzny należący do przedsiębiorstwa jest używany przez zakład tego przedsiębiorstwa, który to zakład nie jest jednocześnie miejscem faktycznego zarządu całego przedsiębiorstwa, wówczas miejsce faktycznego wykonywania zarządu w odniesieniu do takiego statku znajduje się na terytorium tego państwa, gdzie położony jest zakład.

(EM)