INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4976) wypowiedziało się w sprawie zwolnienia z podatku stypendiów dla uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich pochodzących od osób fizycznych.

Dziś stypendia zasadniczo podlegają opodatkowaniu, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem z podatku nie są objęte stypendia fundowane i wypłacane bezpośrednio przez osoby fizyczne.

Ministerstwo Finansów wskazało jednak, że z opinii ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 7 października 2008 r. (nr DDS-632-8/08) wynika, że osoby fizyczne i prawne mogą dokonywać wpłat na uczelniane fundusze: pomocy materialnej i własne fundusze stypendialne utworzone na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Ze środków tych funduszy przyznawane są świadczenia dla studentów w oparciu o kryteria ustalone w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów.

Zdaniem resortu finansów w rezultacie stypendia te korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w tym przypadku osoby fizyczne mogą, chociaż nie bezpośrednio, przeznaczać środki finansowe, które następnie zostaną przez uczelnię rozdysponowane studentom w postaci pomocy stypendialnej zwolnionej z podatku.

Nie dotyczy to szkół działających na postawie ustawy o systemie oświaty, które środki na stypendia mogą otrzymywać wyłącznie od organów administracji publicznej prowadzących szkoły.

Zwolnienie nie obejmuje stypendiów dla studentów pochodzących bezpośrednio od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że preferencją objęte są wyłącznie stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów o charakterze instytucjonalnym, a nie prywatnym. Przyznanie stypendiów finansowanych np. ze środków zgromadzonych przez uczelnie na funduszach stypendialnych odbywa się według określonych kryteriów, dzięki czemu trafiają one do właściwych osób.