Tak
Można sporządzić spis z natury w celu odzyskania podatku naliczonego z faktur VAT, które podatnik otrzymał przed utratązwolnienia z VAT. Nie jest to obowiązkowe, ale korzystne dla podatnika. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem: sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zwolnienia oraz przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu.
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 86 ust. 10 pkt 4 oraz art. 113 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).