TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner MDDP

Taka możliwość istnieje do końca tego roku. W świetle przepisów obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r., a więc tuż przed przystąpieniem Polski do UE, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg. Z dniem 1 maja 2004 r. wprowadzono przepisy, na podstawie których odliczenie VAT przy nabyciu paliwa było możliwe, jeśli samochód spełniał tzw. wzór Lisaka. Efektywnie zawężono grupę samochodów, do których można przy zakupie paliwa odliczyć VAT. Kolejne takie zawężenie nastąpiło 22 sierpnia 2005 r., kiedy to wprowadzono obecnie obowiązujące przepisy. Dają one prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa, jeśli samochód jest ciężarowy również jednocześnie ma dopuszczalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony (z pewnymi wyjątkami).

Tymczasem przepisy VI Dyrektywy, jak i obowiązującej obecnie Dyrektywy 2006/112 pozwalają państwom członkowskim na zachowanie takich wyłączeń prawa do odliczenia VAT, jakie rzeczywiście funkcjonują w tych państwach na chwilę wejścia w życie dyrektywy. Jak potwierdziło wiele orzeczeń polskich sądów administracyjnych, w praktyce oznacza to, że polski ustawodawca był uprawniony zachować wyłącznie takie ograniczenia prawa do odliczenia VAT naliczonego, jakie były przewidziane w starej ustawie o VAT.

Oznacza to, że po 1 maja 2004 r. podatnikom nadal przysługiwało prawo do odliczenia VAT od paliwa do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg. Co więcej, w zakresie prawa do doliczenia VAT od paliwa toczy się również postępowanie przed ETS w sprawie krakowskiej spółki Magoora Sp. z o.o. (C-417/07). Biorąc powyższe pod uwagę, podatnicy mają podstawy, by dokonać korekt deklaracji i odliczyć VAT od paliwa zakupionego od 1 maja 2004 r. do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg. Należy jednak pamiętać, że art. 86 ustawy o VAT umożliwia takie odliczenie VAT jedynie w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia. Zapis ten oznacza, że prawo do skorygowania naliczonego VAT nieodliczonego w okresie od maja do grudnia 2004 r. upływa z końcem 2008 r. W celu odzyskania VAT od paliwa nabytego w 2004 roku konieczne jest więc przeprowadzenie korekt deklaracji za okres od maja do grudnia 2004 r. do końca 2008 r.