ANALIZA

W 2009 roku obowiązek meldunkowy zostanie zastąpiony zgłoszeniem miejsca zamieszkania. Takie zmiany zakłada projekt ustawy o ewidencji ludności przyjęty już przez rząd. Jak rejestracja wpłynie na rozliczenia podatkowe?

- Zastąpienie obowiązku meldunkowego obowiązkiem zgłoszenia miejsca zamieszkania nie powinno mieć większego wpływu na rozliczenia podatkowe osób fizycznych. Obecnie dla celów podatkowych w większości przypadków podstawowa informacja to ta o miejscu zamieszkania podatnika, które może różnić się od miejsca zameldowania. Dotyczy to ustalania właściwości urzędu skarbowego, np. dla celów rozliczenia PIT - komentuje Monika Ławnicka, konsultant w Accreo Taxand.

Bez rewolucji w podatkach...

Projekt ustawy o ewidencji ludności nie wprowadza rewolucyjnych zmian w podatkach. Na ten aspekt zwraca uwagę Marek Jarocki, menedżer w Ernst & Young, wyjaśniając, że zmianie nie ulega np. definicja miejsca zamieszkania zawarta w ustawie o PIT. Nadal więc będzie możliwa sytuacja, gdy podatnik nie będzie posiadał stałego adresu w Polsce, mając jednocześnie miejsce zamieszkania dla celów rezydencji podatkowej. Nowelizacje kilku ustaw podatkowych mają na celu dostosowanie ich brzmienia do nowych zasad ewidencjonowania. Kilka rozwiązań może budzić wątpliwości.

- Przykładem jest zmiana art. 155 par. 2 Ordynacji podatkowej, w myśl której organ podatkowy będzie mógł przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności jedynie w zarejestrowanym (podstawowym lub dodatkowym) miejscu zamieszkania podatnika. Zmiana oznaczałaby ograniczenie możliwości działania organu w miejscu faktycznego pobytu podatnika (np. w szpitalu) - ostrzega Marek Jarocki.

Dodaje, że z racji szczególnych okoliczności, na które powołuje się ten przepis (choroba, kalectwo), podatnik w wyjątkowych przypadkach powinien zachować prawo do uczestnictwa w postępowaniu w miejscu swojego faktycznego pobytu niezależnie od tego, czy i gdzie ten pobyt zarejestrował.

...i obowiązkach podatkowych...

Zniesienie obowiązku meldunkowego nie spowoduje konieczności aktualizacji NIP. Taką interpretację nowych przepisów przedstawia Monika Ławnicka, podkreślając, że rejestracja podstawowego miejsca zamieszkania ma spełniać dla celów podatkowych (szczególnie dla celów PIT i podatku od spadków i darowizn) takie same funkcje jak meldunek - ma to szczególne znaczenie np. dla podatników, którzy w 2008 roku nabędą nieruchomość i zechcą skorzystać z ulgi meldunkowej w PIT przy jej sprzedaży.

...oraz w uldze meldunkowej

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody uzyskane m.in. z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez co- najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia. Jak wskazuje Artur Kłopotowski, konsultant z Grant Thornton Frąckowiak, przedmiotowa ulga stosownie do uchwalonej już nowelizacji ustawy o PIT ma zostać od 1 stycznia 2009 r. uchylona.

- Wobec likwidacji ulgi meldunkowej zmiany w zakresie obowiązków meldunkowych osób z obywatelstwem polskim i przebywających na stałe w RP nie będą oddziaływać na przepisy podatkowe - podsumowuje Artur Kłopotowski.

Ważne!

Podstawowym miejscem zamieszkania osoby podlegającym rejestracji będzie miejsce oznaczone adresem, w którym koncentrują się jej więzi osobiste oraz najczęściej spędza codzienny czas wolny od pracy i do którego zwykle powraca niezależnie od czasowych nieobecności związanych w szczególności z wypoczynkiem, odwiedzinami u krewnych i przyjaciół, nauką, wykonywaniem pracy lub leczeniem