JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik należy do międzynarodowego holdingu AA - dokonuje sprzedaży na rzecz polskiej firmy spółki B. Z kolei ta firma pozostaje w powiązaniu kapitałowym ze spółką C z siedzibą we Francji (grupa BC). Z uwagi na wysokie obroty pomiędzy poszczególnymi spółkami z holdingu AA a spółkami z grupy BC oraz w celu pogłębienia wzajemnego partnerstwa - w imieniu całej grupy AA spółka A z siedzibą we Francji wynegocjowała ze spółką C tzw. bonus międzynarodowy z tytułu obrotów za dany rok - odpowiadający procentowi tych obrotów.

Rozliczenie tego bonusu w odniesieniu do podatnika odbywa się w ten sposób, że polska spółka B obciąża podatnika fakturą VAT za bonus międzynarodowy za dany rok, przy czym bonus ten obliczany jest w następujący sposób: dla każdego kraju ustalony jest minimalny obrót lokalny, którego zrealizowanie w 50 proc. daje prawo do bonusu. Jeżeli obrót określony zostanie osiągnięty, od jego rzeczywistej wysokości liczy się bonus w wysokości 0,8 proc. Rozliczenie finansów następuje na podstawie faktury wystawionej przez spółkę B. Czy wydatek poniesiony w 2007 roku i ponoszony w latach następnych przez podatnika na rzecz spółki B z tytułu tzw. bonusu międzynarodowego - w wysokości określonego procentu obrotów stanowi koszt uzyskania przychodów podatnika?

ODPOWIEDŹ IZBY: Wydatek ponoszony przez podatnika na rzecz spółki B z tytułu tzw. bonusu międzynarodowego - w wysokości określonego procentu obrotów stanowi koszt uzyskania przychodów podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia przychodów.

Jak orzekł minister finansów w interpretacji z 30 grudnia 2004 r. (nr PP3-812-1222/2004/AP/4026) w sprawie stosowania art. 8 i art. 29 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wydanej na podstawie art. 14 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu sprzed 1 lipca 2007 r.), opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów z 2005 roku nr 2, poz. 22 - w przypadkach, gdy kontrahenci umownie określą relacje między sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę, np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą - uznać należy, że premie te są związane z określonymi zachowaniami nabywcy a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu VAT.

Analogicznie w indywidualnej interpretacji z 24 września 2004 r. (nr III-2- 443-324/04/AM) naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi również zajął stanowisko, zgodnie z którym udzielenie premii pieniężnych (bonusów) należy dokumentować fakturą, jako usługę opodatkowaną VAT, zaś stronie udzielającej gratyfikacji pieniężnej udokumentowanej fakturą przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jeżeli przedmiotowa usługa jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Również ta interpretacja nie uległa do dziś zmianie. Stanowisko to zostało dodatkowo potwierdzone przez ministra finansów w indywidualnej interpretacji z 6 lutego 2008 r. (nr IPPP1-443-133/08-2/RK).

W konsekwencji wydatek na bonus międzynarodowy - zapłata za usługi świadczone przez odbiorców towarów - stanowi koszt uzyskania przychodów. Bonus ten ma bowiem ewidentny wpływ na zwiększenie (zabezpieczenie) przychodu, gdyż niewątpliwie stanowi zachętę dla odbiorcy (działającego w ramach międzynarodowej grupy BC) do dokonywania od podatnika dalszych i większych zakupów (w ramach holdingu AA), a nawet warunkuje współpracę pomiędzy obiema grupami (AA i BC).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 października 2008 r. (nr IPPB3/423-1005/08-2/MK)

OPINIA

MIROSŁAWA PRZEWOŹNIK-KURZYCA

radca prawny w Kancelarii Salans

Interpretacja potwierdza możliwość zaliczenia wydatków na premię pieniężną do kosztów uzyskania przychodów. Zasadnicze wątpliwości, jakie pojawiają się w związku z udzieleniem premii pieniężnych na gruncie podatków dochodowych, to ich klasyfikacja jako wydatku, a co za tym idzie możliwość rozpatrywania tego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Klasyfikację premii pieniężnej jako wydatku potwierdził WSA w Gdańsku w wyroku z 6 lutego 2007 r. (sygn. akt I SA/Gd 580/06). Czasami jednak organy podatkowe upatrują w premii pieniężnej rabat, czyli narzędzie obniżające cenę. Kwestionują wówczas prawo do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę premii, wskazując, że kwota ta stanowi obniżenie przychodu. Sama natomiast kwestia kwalifikacji kosztu premii pieniężnej - po przesądzeniu, że stanowi ona wydatek - jako kosztu uzyskania przychodu - nie budzi zasadniczo sprzeciwu, choć każda sytuacji musi być rozpatrywana indywidualnie. Wypłata premii pieniężnej, aby została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, musi być poniesiona w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczeniu ich źródła.