"Sposób, w jaki w projektowanej ustawie skonstruowano część przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej, w ocenie RCL, może utrudnić lub wręcz uniemożliwić jednoznaczne określenie, jaki jest przedmiot opodatkowania tym podatkiem, jakie podmioty podlegają w jego zakresie obowiązkowi podatkowemu oraz jakie mają do niego być stosowane stawki podatkowe – co tym samym oznacza, że przepisy te należy ocenić jako niespełniające standardów wyznaczanych przez art. 217 Konstytucji RP" - napisano w opinii RCL.

RCL zwraca też uwagę, że przepis art. 84 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, statuuje zasadę równości podatkowej i powszechności opodatkowania, nakazując tym samym równe traktowanie wszystkich podmiotów charakteryzujących się w równym stopniu daną cechą istotną.

"W ocenie RCL, niektóre z projektowanych przepisów należy ocenić jako niespełniające standardu wyznaczanego przez art. 84 Konstytucji RP" - napisano.

W opinii RCL wątpliwości budzi też adekwatność stosowania określania "odpowiedzialność solidarna" do przypadku odpowiedzialności o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy.

Reklama

"Sytuacja, w której odpowiedzialność jednego z dłużników wobec wierzyciela jest de facto ograniczona kwotowo, a zapłata należnej od niego kwoty zwalnia go w całości z zobowiązania wobec wierzyciela, nie wpływając jednocześnie na zakres zobowiązania pozostałych dłużników - nie wydaje się być adekwatna do reguł odpowiedzialności solidarnej określonych w Kodeksie cywilnym" - napisano.

RCL zwraca ponadto uwagę, że przepis art. 18 ustawy w obecnym brzmieniu daje możliwość wejścia ustawy w życie także z zastosowaniem jedynie 14-dniowego vacatio legis.

Reklama

"Zgodnie jednak z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego przepisy prawa daninowego należy wprowadzać w życie z odpowiednim vacatio legis i z zastosowaniem dłuższego okresu dostosowawczego (tak np. w wyroku z dnia 15 lutego 2005 r., K 48/04). Powyższy standard nie jest więc projektowanej ustawie zapewniony – zwłaszcza w związku z regulacją art. 10 ust. 6, określającą dla franczyzodawcy 5-dniowy termin na obliczenie i wpłacenie podatku do organu podatkowego" - napisano w opinii.

"Przepis art. 10 ust. 6 ustawy może bowiem wymagać od franczyzodawców odpowiedniego dostosowania posiadanej przez nich infrastruktury (np. informatycznej) – trudnego do zapewnienia przy stosunkowo krótkim vacatio legis" - dodano.

Według RCL szerszego uzasadnienia wymagają też przyczyny wprowadzenia w art. 8 ustawy zróżnicowanych stawek podatkowych, uzależnionych od dni tygodnia.

PROJEKT USTAWY

Zgodnie z postanowieniami projektu ustawy z dnia 2 lutego podatek od sprzedaży detalicznej miałby być podatkiem progresywnym ze stawką 0,7 proc. obciążającą przychód nieprzekraczający w danym miesiącu kwoty 300 mln złotych oraz stawką 1,3 proc. od nadwyżki przychodu ponad 300 mln złotych w tym miesiącu.

Ponadto wyższe stawki podatku mają obowiązywać od przychodu osiągniętego w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy (odnosić się będzie do tych sprzedawców detalicznych, którzy na mocy przepisów będą prowadzili sprzedaż w takie dni). Dla przychodu do wysokości 300 mln zł w tym miesiącu stawka podatku będzie wynosić 1,3 proc., natomiast dla nadwyżki przychodu ponad 300 mln zł – 1,9 proc.

Projekt przewiduje przedmiotowe zwolnienie podatkowe - podatnicy, których obrót nie przekroczy w miesiącu kwoty 1,5 mln złotych, będą zwolnieni z podatku i nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych. Natomiast podatnicy, których przychody przekroczą tę kwotę, będą opodatkowani tylko w zakresie nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej powyżej niej. Zwolnieniu podlegać też będzie przychód aptek ze sprzedaży określonych w projekcie leków i wyrobów medycznych objętych refundacją ze środków publicznych.

Zgodnie z projektem w przypadku sieci handlowych podatek jest obliczany, pobierany i wpłacany przez franczyzodawców.