PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu

Tak

Własność zakupionego auta liczy się od momentu jego faktycznego nabycia za granicą, a nie od momentu rejestracji na terenie Polski.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT opodatkowana jest sprzedaż innych niż nieruchomości rzeczy, o ile zbycie nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Przepis ten nakazuje zatem liczyć okres półroczny od momentu nabycia, a nie rejestracji samochodu w Polsce. Zatem okres sześciomiesięczny liczy się od daty nabycia pojazdu za granicą pod warunkiem oczywiście, że warunki umowy nabycia pojazdu przewidywały, że nabywca posiada prawo do dysponowania towarem jak właściciel z chwilą wystawienia faktury przez sprzedawcę. Jeśli jednak warunki sprzedaży przewidują, że pojazd przechodzi na własność z chwilą dostarczenia pojazdu do Polski, to dopiero od tego momentu policzymy sześciomiesięczny okres, po upływie którego nie zachodzi opodatkowanie sprzedaży pojazdu. W każdym przypadku nie będzie ten okres liczony od momentu rejestracji. Wskazał na to m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 sierpnia 1998 r.(sygn. akt I SA/Łd 1719/1996; niepublikowany), w którym podkreślił, że nietrafny jest pogląd utożsamiający czynność zarejestrowania samochodu z pojęciem jego nabycia. Aprobata dla tego stanowiska prowadziłaby do wniosku, że przed tą datą samochód posiadający wszystkie cechy przynależne tej kategorii rzeczy nie byłby samochodem, lecz jedynie efektem zmontowania poszczególnych części składowych. Twierdzenie tego typu nie wytrzymuje krytyki z podstawowych logicznych przyczyn, rozumowanie takie dawałoby przyczynek do wyłączenia poza granice pojęcia: samochód także oferowanych np. w salonach sprzedaży pojazdów tylko z tego względu, że nie zostały one zarejestrowane we właściwym urzędzie.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).