Połączenia jednostek gospodarczych to główny temat trzeciego dnia XIII Ogólnopolskiego Forum Rachunkowości. Jak tłumaczyła Ewa Jakubczyk-Cały, prezes zarządu PKF Consult, łączenie jednostek gospodarczych może następować między różnymi typami spółek kapitałowych. Jednak nie można połączyć spółki, która jest w procesie upadłości lub w której rozpoczęto podział majątku spółki w likwidacji. Spółki mogą łączyć się przez przejęcie lub poprzez zawiązanie nowej spółki.

- W pierwszym przypadku następuje przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Przy drugiej opcji łączenia następuje zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki - tłumaczy Ewa Jakubczyk-Cały.

Zastrzega, że przy połączeniach najważniejsze jest to, kto będzie rządził (jednostka dominująca). Zakres władzy jest określany w planie połączenia. Z planu jasno wynika, kto będzie w spółce sprawował kontrolę. Trzeba pamiętać, że od 2009 roku jednostką dominującą poza spółką handlową będzie mogło być również przedsiębiorstwo państwowe.

Z informacji Ewy Jakubczyk-Cały wynika, że przy połączeniach odrębnych jednostek gospodarczych w jeden podmiot przez przejęcie lub przez zawiązanie nowej spółki rozliczenie następuje w sprawozdaniu jednostkowym. Natomiast przy połączeniu w wyniku przejęcia przez daną jednostkę kontroli nad aktywami netto i działalnością gospodarczą rozliczenie następuje w sprawozdaniu skonsolidowanym.

- Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. łączenie się spółek handlowych rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek (spółki przejmującej) albo nowej spółki powstałej w wyniku połączenia (spółki nowo zawiązanej) - metodą nabycia - podpowiada Ewa Jakubczyk-Cały.

OGÓLNOPOLSKIE FORUM RACHUNKOWOŚCI

XIII Ogólnopolskie Forum Rachunkowości - doroczna konferencja organizowana przez Infor Training, poświęcona rachunkowości i podatkom. W tym roku odbywa się w dniach 21-23 października w Zakopanem. Bierze w niej udział 100 osób.

SŁOWNIK

Połączenie jednostek gospodarczych - to połączenie w jeden podmiot, które następuje w wyniku połączenia aktywów netto i działalności jednej jednostki z aktywami netto, i działalnością innej jednostki lub w wyniku przejęcia przez daną jednostkę kontroli nad aktywami netto i działalnością innej jednostki gospodarczej.