Do końca roku pozostały jeszcze co prawda ponad dwa miesiące, ale już teraz powinniśmy zacząć się przygotowywać do rocznego rozliczenia z fiskusem podatku dochodowego.

Zarówno osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jak i rozliczające najem na zasadach ogólnych, a więc płacące podatek wyliczany według skali tabeli podatkowej, nie muszą na okoliczność uzyskiwania przychodów z najmu prowadzić żadnej dokumentacji. W bieżącym roku osoby płacące zaliczki na podatek nie muszą też składać miesięcznych deklaracji podatkowych.

Może to przysporzyć pewnych kłopotów przy rozliczeniu rocznym.

Przygotowania ryczałtowca

Osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą pamiętać, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 proc. przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4 tys. euro. Ale od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 proc. przychodów. Równowartość limitu 4 tys. euro w 2008 r. jest niższa niż rok wcześniej (w związku ze spadkiem wartości euro) i obecnie wynosi 15 072 zł.

Ważne!

Osoby rozliczające najem na zasadach ogólnych muszą do 20 grudnia zapłacić podwójną zaliczkę na podatek wyliczoną według przychodów, kosztów ich uzyskania, dochodu oraz sumy zapłaconych wcześniej zaliczek według stanu na koniec listopada

W miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie granicy równowartości 4 tys. euro, podatnik zapłaci podatek stanowiący sumę dwóch kwot: obliczonej jako 8,5 proc. przychodu z danego miesiąca dopełniającego uzyskany od początku roku przychód opodatkowany już w poprzednich miesiącach do wysokości 15 072 zł oraz obliczonej jako 20 proc. przychodu z danego miesiąca stanowiącego różnicę sumy przychodów uzyskanych od początku roku włącznie z tym miesiącem i 15 072 zł. umowy najmu mieszkania wynika, że podatnik osiąga co miesiąc przychód z tego tytułu w wysokości 2 tys. zł. Jeśli np. podatnik będzie uzyskiwał przychód miesięczny w wysokości 2 tys. zł, będzie płacił ryczałt 170 zł za miesiące od stycznia do lipca 2008 r. W sierpniu ryczałt ten wyniesie: 91,12 zł (8,5 proc. od 1072 zł, czyli różnicy limitu 15 072 zł i 14 000 zł przychodu uzyskanego od stycznia do lipca) plus 185,6 zł (20 proc. od 928 zł, czyli różnicy 16 000 zł jako sumy przychodów osiągniętych od stycznia do sierpnia, pomniejszonej o limit 15 072 zł, czyli razem 276,72 zł). Natomiast ryczałt za wrzesień, październik, listopad i grudzień wyniesie po 400 zł (20 proc. od 2000 zł miesięcznego przychodu).

Roczny PIT-28

Podatnicy korzystający z rozliczeń najmu na zasadzie ryczałtu są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) w terminie do 31 stycznia następnego roku. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że urząd skarbowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, dokonanych odliczeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, urząd skarbowy wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania.

Tylko PIT-36

Z kolei osoby, które rozliczają najem na zasadach ogólnych, muszą pamiętać, że w terminie do 20 grudnia są zobowiązane do zapłacenia podwójnej zaliczki na podatek wyliczonej według przychodów, kosztów ich uzyskania, dochodu oraz sumy zapłaconych wcześniej zaliczek według stanu na koniec listopada.

Tacy podatnicy muszą złożyć do 30 kwietnia 2009 r. roczne zeznanie PIT-36, w których wykazać powinni przychody, koszty ich uzyskania, dochód oraz sumę zaliczek zapłaconych przez cały 2008 r.

Gdy uzyskiwali w roku bieżącym także inne dochody podlegające opodatkowaniu według skali tabeli podatkowej, np. z pracy, emerytury czy działalności gospodarczej opodatkowanej według skali tabeli podatkowej (nie korzystali z podatku liniowego), zanim wyliczą podatek z tabeli, powinni dochody ze wszystkich tych źródeł zsumować.