W Sejmie trwają prace nad kolejnymi nowelizacjami ustaw o podatkach dochodowych, które mogą mieć wpływ na transakcje na rynku nieruchomości.

Proponowane w projekcie ustawy o PIT zmiany przewidują m.in. zastąpienie ulgi meldunkowej zwolnieniem z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości o charakterze reinwestycyjnym. To najważniejsza zmiana w zakresie opodatkowania PIT transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, wykonywanych poza działalnością gospodarczą.

Zgodnie z projektem, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, podatnik przeznaczy przychód uzyskany z tego zbycia na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe, część przychodu ze sprzedaży będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania.

Zwolniona z opodatkowania część przychodu ma odpowiadać iloczynowi dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych oraz udziału wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W ustawie o CIT doprecyzowana ma zostać definicja kosztu wytworzenia środka trwałego poprzez określenie, że do kosztu wytworzenia budynku i budowli nie zalicza się kosztów poniesionych na wytworzenie, remont lub modernizację infrastruktury technicznej lub drogowej, która na mocy umowy lub odpowiednich przepisów prawa została przekazana na rzecz uprawnionych instytucji lub jednostek samorządu terytorialnego. Koszty te mają stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Projekt precyzuje również, że wartość początkowa środków trwałych powinna uwzględniać różnice kursowe na zobowiązaniach naliczone (a niekoniecznie zrealizowane) do dnia przekazania ich do używania.

Istotną zmianą jest wprowadzenie regulacji, że koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji, poprzez wyzbycie, zniszczenie lub rozbiórkę, uniemożliwiające dalsze wykorzystanie. Obecnie koszty zaniechanych inwestycji nie stanowią kosztów podatkowych.