Dla nabywcy spółki posiadającej nieruchomości ważne jest, czy i jakich gwarancji w zakresie rozliczeń podatkowych nabywanej spółki udzieli mu sprzedawca.
Gwarancja może być w praktyce pełna albo ograniczona. Pełna gwarancja zakłada, że sprzedawca odpowiada bez ograniczeń za ewentualne zaległości podatkowe spółki dotyczące okresu przed nabyciem. Technicznie najczęściej jest to rozwiązane w taki sposób, że sprzedawca zapewnia kupującego w umowie sprzedaży, że spółka prawidłowo zadeklarowała i zapłaciła wszelkie podatki ciążące na niej do momentu zakupu. W przypadku nieprawidłowości takiego zapewnienia na skutek ujawnienia przez władze skarbowe ewentualnych zaległości za ten okres i poniesienia z tego tytułu szkody przez nabywcę, nabywcy przysługuje roszczenie do zbywcy o wypłatę odpowiedniego odszkodowania.
Zwykle nie wprowadza się odrębnego mechanizmu gwarancji i dochodzenia odszkodowania dla spraw podatkowych, ale są one częścią ogólnego mechanizmu gwarancji i dochodzenia odszkodowania obejmującego kwestie prawne, zapewnienia techniczne związane ze stanem nieruchomości, kwestie środowiskowe itp. Mechanizm ten przewiduje najczęściej pewien rodzaj kontroli sprzedawcy nad potencjalnym sporem z organami skarbowymi oraz możliwość uczestnictwa w tym sporze. W tym zakresie często przyjmuje się model zakładający, że w przypadku wystąpienia roszczenia ze strony organów skarbowych (tj. wydania decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe) sprzedawca od razu uznaje roszczenie nabywcy (w razie prowadzenia i wygrania sporu przez nabywcę sprzedawcy przysługuje zwrot odszkodowania) albo nabywca pokrywa koszty prowadzenia sporu przez spółkę i organizuje ten proces.
Często w praktyce sprzedający dąży do ograniczenia swojej odpowiedzialności. Jednym z przykładów może być ograniczenie dotyczące badania due diligence. W takim przypadku sprzedawca odpowiada przed nabywcą za potencjalne zaległości spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy nabywca dowiedział się lub mógł się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności o istnieniu takiej zaległości w ramach badania due diligence na podstawie informacji i dokumentów udostępnionych w data room. Innym rodzajem ograniczenia jest kwotowe ograniczenie wysokości gwarancji. Najczęściej kwota ta jest negocjowana i ustalana przez strony na podstawie listy zidentyfikowanych zagrożeń podatkowych i ich szacowanej wysokości.
Ważne!
Najczęściej umowy przewidują określony czas trwania gwarancji. W przypadku kwestii podatkowych powinien być to okres pokrywający się z przedawnieniem zobowiązań podatkowych powstających do chwili nabycia.