Wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłacone w 2008 roku podlegają opodatkowaniu również w tym roku, także gdy dotyczą lat ubiegłych.
INTERPELACJA
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło zasady zapłaty podatku od wynagrodzenia przyznanego wyrokiem sądowym osobom bezprawnie zwolnionym z pracy. Chodziło o osoby objęte szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy (np. kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym). Ponieważ procesy często są długotrwałe, kwoty zasądzonych zaległych pensji sięgają dziesiątek tysięcy złotych. Po wygranej sprawie i przyznaniu przez sąd zaległego wynagrodzenia okazuje się, że dochód ten traktowany jest jak pieniądze zarobione w ciągu jednego roku, który należy opodatkować.
Ministerstwo wyjaśniło, że w przypadku świadczeń ze stosunku pracy, w tym również zaległych wynagrodzeń, przychód powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym. W konsekwencji, w przypadku wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłaconego np. w 2008 roku, obowiązek podatkowy powstaje w 2008 roku, również w sytuacji gdy wypłacone kwoty dotyczą lat ubiegłych. Jeżeli wypłaty tego wynagrodzenia dokonuje zakład pracy, obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy spoczywa na tym zakładzie. W sytuacji natomiast, gdy wypłaty świadczeń za zakład pracy dokonuje komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, obowiązek poboru zaliczki na podatek spoczywa na tych podmiotach.
Reklama
Resort podkreślił, że w obu przypadkach wypłacający, tj. zakład pracy, odpowiednio komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, jest zobligowany do sporządzenia informacji PIT-11 o wysokości dochodów uzyskanych przez podatnika.
Do obowiązków podatnika należy natomiast wykazanie uzyskanych kwot w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-37 albo PIT-36).