AGNIESZKA TAŁASIEWICZ
partner Ernst & Young
Według przepisów obowiązujących od 1 lipca 2007 r. już nie tylko rażąca niezgodność z przepisami będzie powodować wyeliminowanie interpretacji z obrotu prawnego, ale każda niezgodność. Ponadto podatnik sam będzie musiał śledzić przepisy, żeby wiedzieć, że uległy one zmianie i że w związku z tym nie jest już chroniony interpretacją wydaną przez organ podatkowy.
Wygaśnięcie interpretacji z mocy prawa dotyczy tylko tych sytuacji, gdy przepisy będące przedmiotem interpretacji są zmieniane po 1 lipca 2007 r. Zatem jeśli podatnikowi nie doręczono opartej na przepisach obowiązujących do końca czerwca decyzji w zakresie zmiany lub uchylenia postanowienia organu podatkowego, to interpretacje takie są wiążące i nie ma potrzeby analizowania ich zakresu w stosunku do zmian przepisów, które miały miejsce przed 1 lipca. A zatem nie stanie się tak, że jakakolwiek zmiana przepisów w przeszłości będzie mieć wpływ na obecną ochronę podatnika.
Jeśli natomiast zmiana przepisów będzie mieć miejsce po 1 lipca, to podatnik będzie musiał śledzić zmiany przepisów (co i tak powinien robić, funkcjonując w prawidłowy sposób) i będzie zdany na samego siebie w ocenie, czy konkretna nowelizacja dotyczy przepisów, które były przedmiotem interpretacji.
Co kryje się pod pojęciem przepisów, które były przedmiotem interpretacji? Wiadomo, że nie chodzi tu o cały akt prawny, ale konkretny przepis, który uległ zmianie. Należy jednak pamiętać, że jeden przepis - rozumiany jako jednostka tekstu prawnego - może regulować kilka różnych sytuacji, zawierać kilka norm prawnych. Czy w przypadku zmiany konkretnego artykułu ustawy w zakresie całkowicie irrelewantnym dla rozstrzyganej interpretacją wątpliwości mamy również do czynienia ze zmianą przepisów, które były przedmiotem interpretacji?
Odpowiedź na to pytanie jest negatywna - nie powinno tak być, by zmiana przepisu w zakresie innej normy prawnej niż będącej przedmiotem interpretacji powodowała jej wygaśnięcie. Przykładowo - jeśli zapytanie podatnika dotyczyło kwestii związanych z miejscem świadczenia usług dla celów VAT w zakresie usług pomocniczych do usług transportowych (art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług), to bez znaczenia jest dla niego ewentualna zmiana dotycząca stosowania przepisu do usług prawniczych (art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług).
Jednak trzeba mieć świadomość, że w związku ze sformułowaniem przepisu regulującego kwestię wygasania interpretacji mogą pojawić się pewne wątpliwości. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji takiego stanu rzeczy, podatnicy powinni w sytuacjach wątpliwych rozważyć ponowne wystąpienie o interpretację. Jeśli minister finansów nie wyda w tym zakresie stosownych wskazówek, zdani jesteśmy na swój i urzędników zdrowy rozsądek.
Not. EM
Agnieszka Tałasiewicz, partner Ernst & Young / DGP