SYLWIA PIETRAS

ekspert podatkowy, zespół doradców finansowo- -księgowych, Doradca

Usługa wynajmu środka transportu (jachtu) podlegać będzie opodatkowaniu według ogólnej reguły miejsca opodatkowania usług transgranicznych, jednakże warunkiem koniecznym jest posiadanie przez podatnika (usługodawcę) siedziby lub miejsca stałego prowadzenia działalności na terytorium Polski.

Trzeba pamiętać, że jedną z czynności opodatkowanych VAT jest odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych (bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej), zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Niezwykle istotne, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, jest określenie miejsca świadczenia danej usługi, gdyż determinuje ono miejsce opodatkowania. Podstawową regułą określania miejsca świadczenia, a więc i opodatkowania usług, jest miejsce, w którym świadczący usługę ma swoje przedsiębiorstwo lub stałe miejsce prowadzenia działalności, przez które świadczona jest usługa, albo w przypadku braku przedsiębiorstwa lub stałego prowadzenia działalności, miejsce, w którym świadczący usługę ma stały adres zamieszkania.

Od tak określonej zasady przepisy ustawy o VAT przewidują jednak kilka wyjątków, do których zalicza się między innymi wynajem rzeczy ruchomych (np. jachtu). Wskazać należy, że usługi najmu, dzierżawy lub umów o podanym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, opodatkowane są w miejscu, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona. W takim przypadku miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania, pod warunkiem że usługi są świadczone na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę. Jednakże jacht, o którym mowa w pytaniu, jest niewątpliwie środkiem transportu, tym samym zasada ta nie będzie miała zastosowania.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych usług o podobnym charakterze jest środek transportu, miejsce świadczenia (opodatkowania) usługi określa się zgodnie z ogólną zasadą. W związku z tym, miejscem świadczenia usługi polegającej na wynajmie jachtu w Chorwacji będzie terytorium Polski, z tym zastrzeżeniem, że firma świadcząca usługę najmu (usługodawca) posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 27 ust. 1 i ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).