Senat zaproponował cztery poprawki, które pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja finansów publicznych.

Senatorowie wskazali w swoich poprawkach na konieczność nowego sformułowania dopuszczalnego zakresu korzystania z usług podmiotów trzecich w wykonywaniu obowiązków nałożonych na polskie instytucje raportujące.

Przygotowane przez izbę wyższą poprawki zakładają, że instytucje raportujące będą mogły korzystać z usług innych podmiotów także w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów przejściowych oraz że zlecenie wykonywania obowiązków nie może dotyczyć przekazywania informacji. Ich celem jest usprawnienie przewidzianej w ustawie możliwości zlecania poszczególnych czynności związanych z wypełniania obowiązków FATCA.

Reklama

Uznanie Sejmu znalazł też poprawka Senatu dotycząca przekazywania informacji ministrowi finansów i organowi przez niego upoważnionemu oraz poprawka doprecyzowująca regulację określającą zakres tajemnicy skarbowej.

Ustawa tworzy podstawy prawne, które umożliwią realizację zapisów wynikających z międzynarodowej umowy ws. poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Umowa weszła w życie 1 lipca 2015 r. Zaś ustawa, przyjęta w piątek przez Sejm, miałaby wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Reklama

Celem FATCA jest zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową. Chodzi o ich zobowiązanie do przekazywania do USA danych o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy (osoby mające miejsce zamieszkania, obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w USA).

Ustawa zawiera regulacje wdrażające do krajowego porządku prawnego zasady niezbędne do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje przekazywane będą bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Pozyskane w ten sposób informacje będą następnie podlegały wymianie między Polską a Stanami Zjednoczonymi w oparciu o standard automatycznej wymiany informacji.

Umowa pomiędzy Polską a USA przewiduje zasadę wzajemności w przekazywaniu informacji, co oznacza, że Polska uzyska dostęp na zasadzie automatycznej wymiany informacji do danych o właścicielach, obrotach i saldach rachunków prowadzonych w USA na rzecz polskich rezydentów podatkowych.

Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (FATCA) została przyjęta w USA w 2010 r. Umowę w sprawie FATCA rządy Polski i Stanów Zjednoczonych podpisały 7 października 2014 r. Ustawę o ratyfikacji tej umowy Sejm uchwalił pod koniec marca br., a ówczesny prezydent Bronisław Komorowski podpisał na początku maja tego roku.

Porozumienie międzyrządowe z USA ws. FATCA podpisało dotąd ponad 40 krajów. Wśród państw Unii Europejskiej są to m.in. Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Wielka Brytania.