Posiedzenie rządu rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem.

Ministrowie omówią projekt zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana zakłada m.in. likwidację tzw. podatku Religi, czyli odprowadzania przez firmy ubezpieczeniowe do NFZ zryczałtowanej opłaty na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych. W jej miejsce projekt wprowadza możliwość dochodzenia przez NFZ od sprawców wypadków drogowych lub ich ubezpieczycieli zwrotu kosztów leczenia poszkodowanych.

Projekt noweli, przygotowany przez resort zdrowia, wprowadza też mechanizm umieszczania w wykazie stanowiącym rozporządzenie ministra zdrowia świadczeń medycznych gwarantowanych lub niegwarantowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia. Załącznikiem do noweli jest koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych. Jego przygotowany przez resort projekt obejmuje kilka tysięcy świadczeń, które są już finansowane ze środków publicznych.

Rada Ministrów rozpatrzy także projekt ustawy o finansach publicznych

Rada Ministrów rozpatrzy także projekt ustawy o finansach publicznych oraz projekt przepisów wprowadzających tę ustawę.

W sierpniu tego roku minister finansów Jacek Rostowski mówił, że uchwalenie nowej ustawy o finansach publicznych nie da od razu znaczących oszczędności, ale zwiększy wiarygodność Polski jako dłużnika m.in. dzięki obniżeniu progów ostrożnościowych. Proponowana nowelizacja pozwoli także zaoszczędzić "relatywnie szybko" ok. 500 mln zł rocznie. Oszczędności te będą rosły.

Rostowski zapowiedział m.in. wprowadzenie zasady budżetowania zadaniowego do sektora finansów publicznych, planowania czteroletniego i nowego systemu budżetowania środków unijnych.

Reforma ma za zadanie uzdrowienie sektora finansów publicznych państwa

Reforma ma za zadanie uzdrowienie sektora finansów publicznych państwa, m.in. poprzez zmianę jego organizacji i wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych. MF proponuje likwidację wszystkich państwowych i samorządowych (poza nielicznymi dziedzinami) zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, a także utworzenie specjalnej agencji wykonawczej odpowiedzialnej za realizację kluczowych zadań państwa.

Projekt zakłada również likwidację gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy celowych. Pozostałe fundusze celowe stracą osobowość prawną i zaczną działać w postaci rachunków bankowych. Ograniczona zostanie liczba instytucji, które będą mogły bez kontroli rządu same projektować swoje wydatki budżetowe.

Ministrowie zajmą się też projektami zmian w ustawach: o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o przeciwdziałaniu narkomanii, o działalności ubezpieczeniowej, o swobodzie działalności gospodarczej, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rząd rozpatrzy także projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rada Ministrów ma przyjąć uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2008 r.