Roczny limit przychodów uprawniających do stosowania stawki ryczałtu w wysokości 8,5 proc. do przychodów z najmu został obniżony na 2009 r. do 13 510 zł. Jednocześnie od roku 2009 zmianie ulegną stawki podatkowe w PIT (18 i 32 proc. zamiast 19, 30 i 40 proc.). Dla podatników w wielu przypadkach opodatkowanie przychodów podatkiem ryczałtowym przestanie być opłacalne. Podatnicy uzyskujący wysoki przychód (np. wynajmujący mieszkania w korzystnych lokalizacjach lub wynajmujący wiele mieszkań) powinni wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali.

Podatnik, który w 2009 roku będzie uzyskiwał przychody z najmu, ma prawo zmienić dotychczasową formę rozliczeń, ale nie później niż 20 stycznia 2009 r.

Oświadczenie o wyborze

Podatnik, który chce skorzystać z opodatkowania najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, powinien złożyć w tej sprawie stosowne pisemne oświadczenie. Tylko jeśli osiągał takie przychody przed 1 stycznia 2009 r. i nie zmieniał formy opodatkowania (korzystał z ryczałtu i nadal chce z niego korzystać), nie musi o tym informować naczelnika urzędu skarbowego. Natomiast jeśli planuje rozpocząć osiąganie przychodów z najmu od 1 stycznia 2009 r. i chce skorzystać z ryczałtu, powinien zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia 2009 r.

Oświadczenia w tej sprawie, złożone po 1 stycznia 2009 r., są wiążące aż do zmiany decyzji przez podatnika (lub ustania okoliczności uprawniających do korzystania z ryczałtu). Stosowny przepis mówi bowiem, że jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił zaprzestania osiągania przychodów z tytułu umowy najmu lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal korzysta z opodatkowania najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Gdy w określonym terminie podatnik nie złoży oświadczenia o wyborze ryczałtu, jest on obowiązany do opłacania podatku od najmu na zasadach ogólnych.

Jeżeli więc podatnik kontynuuje w 2009 roku osiąganie przychodów z najmu i nadal chce korzystać z ryczałtu, żadnego oświadczenia w tej sprawie nie składa. Tylko jeśli z ryczałtu chce zrezygnować, na rzecz podatku na zasadach ogólnych, powinien o tym poinformować naczelnika urzędu skarbowego.

Z kolei podatnik kontynuujący w 2009 roku osiąganie przychodów z najmu, który w 2008 roku rozliczał dochody według zasad ogólnych, a w 2009 roku zechce skorzystać z ryczałtu, powinien złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu także do 20 stycznia 2009 r.

Rezygnacja z ryczałtu

Natomiast podatnik, dla którego ryczałt po obniżeniu limitu przestanie być opłacalny, ma do wyboru dwa rozwiązania: przejście na opodatkowanie na zasadach ogólnych lub rezygnację z osiągania przychodów z najmu.

W przypadku chęci zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na podatek płatny według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc. w 2009 r.) podatnik musi w terminie do 20 stycznia 2009 r. złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie, iż rezygnuje z ryczałtu i począwszy od 2009 r. będzie rozliczał przychodu z najmu według skali.

Brak złożenia takiego oświadczenia w powyższym terminie sprawi, że podatnik będzie musiał płacić przez cały 2009 r. ryczałt. Do osiągnięcia przychodu w wysokości 13 510 zł objęty on będzie stawką 8,5 proc. ryczałtu, a po przekroczeniu tej granicy - ryczałtem w wysokości 20 proc. przychodu. Oczywiście przychód nie może być wówczas pomniejszany o koszty.

Nie trzeba wyrejestrować

W tym miejscu warto też zaznaczyć, że żaden przepis nie nakazuje podatnikowi, który przestał osiągać przychody z najmu, powiadamiania o tym kierownika urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą o podatku zryczałtowanym, jeśli podatnik korzystający wcześniej z opodatkowania najmu w formie ryczałtu nie powiadomi w terminie do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego, że rezygnuje z opodatkowania w formie ryczałtu, oznacza to, że nadal będzie płacił podatek w tej formie. Ryczałt zaś płaci się od faktycznych przychodów.

Jeśli więc przez cały rok nie uda się wynająć mieszkania, które w roku minionym było wynajmowane, a w związku z tym nie będzie przychodu, podatnik po prostu nie będzie płacił podatku. Gdy zaś taki przychód uzyska, nawet w grudniu br., zapłaci od niego ryczałt w ramach rocznego zeznania PIT-28, bo taki obowiązek wówczas powstanie. Podobnie postąpi w kolejnych latach, chyba że w którymś z nich, przed 20 stycznia, zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego, że chce płacić podatek od najmu na zasadach ogólnych.