JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Od 1994 roku podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej (gabinet o profilu pulmonologiczno-alergologicznym). Od początku działalność opodatkowana była na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali, a od 1 stycznia 2007 r. w formie podatku liniowego według stawki 19-proc. Od 1991 roku podatnik jest również zatrudniony na podstawie umowy o pracę w szpitalu. Od września 2002 r. pełni tam funkcję ordynatora oddziału pulmonologiczno-alergologicznego realizującego w tym czasie kontrakt z NFZ jedynie z zakresu pulmonologii. Czy podatnik mógł w 2007 roku i możne obecnie opodatkować dochody z tytułu prowadzonej działalności podatkiem liniowym?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach 19-proc. liniowego PIT (art. 30c ustawy o PIT).

Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania liniowym PIT uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał, lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania liniowym PIT i jest zobowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Oznacza to, że wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem liniowym.

Istotne jest zatem zdefiniowanie, jakiego rodzaju czynności wykonuje podatnik w ramach stosunku pracy oraz w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Natomiast w świetle art. 32e ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) przez usługi medyczne należy rozumieć świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi. Z kolei świadczeniem zdrowotnym, w myśl art. 3 tej ustawy, są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

W analizowanym przypadku czynności wykonywane przez podatnika na podstawie umowy o pracę, jak również w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów. Zatem są to czynności wykonywane przez lekarza w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. W konsekwencji czynności wykonywane w ramach umowy o pracę oraz na podstawie zawartej w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej umowy kontraktowej uznać należy za tożsame, co wyklucza możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza na zasadach liniowego PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 września 2008 r. (nr IBPB1/415-494/08/MW (KAN-6358/06/08))