mIJA TERMIN ZAPŁATY PODATKU. Jutro mija termin zapłaty podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej.

Więcej www.mf.gov.pl

ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Najpóźniej 10 sierpnia podatnicy powinni złożyć zgłoszenia INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych między państwami UE. Jednym ze sposobów dokonywania zgłoszenia jest użycie systemu teleinformatycznego Celina.

Więcej www.mf.gov.pl

PODATNIK VAT RÓWNIEŻ ZAPŁACI PCC. Jeśli podatnik VAT udziela jednorazowo pożyczki i nie ma zamiaru udzielać takich pożyczek w przyszłości, to nie jest to działalność w zakresie VAT i od pożyczki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych - stwierdził WSA w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 3554/06

SPÓŁKA JEST PŁATNIKIEM. W związku z wykupem akcji w celu ich umorzenia na spółce ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego. Istnieje bowiem możliwość ustalenia podatników zbywających akcje - stwierdził WSA w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 759/07

PRACA DLA AUDYTORA. Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Wydziale ds. Koordynacji Audytów Zleconych Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego. Dokumenty można składać do 22 sierpnia na adres MF: Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa z dopiskiem Oferta pracy - 2007/15/03/KF.

Więcej www.mf.gov.pl

AKTUALIZACJA NIP. W związku z akcją wymiany dowodów osobistych Izba Skarbowa w Szczecinie przypomina o konieczności aktualizowania danych. Wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej taki obowiązek powstaje w przypadku zmiany nazwiska, miejsca zamieszkania, dowodu osobistego czy numeru konta bankowego. Podatnicy PIT nieprowadzący działalności, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania nowego dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia za pośrednictwem organu wydającego dowód. Wypełniają w tym celu formularz NIP-3.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl

SZWEDZKIE PRZEPISY DYSKRYMINUJĄ NIEREZYDENTÓW. Komisja Europejska otworzyła postępowanie w sprawie szwedzkich przepisów podatkowych stosowanych do dochodu osiąganego w tym państwie przez osoby niemające statusu rezydenta podatkowego. Przepisy odmawiają nierezydentowi, osiągającemu większość dochodów w Szwecji, prawa odliczenia odsetek z tytułu kredytu hipotecznego w takim samym zakresie, w jakim przysługuje ono rezydentom.

Więcej www.taxnews.pl

LIBERIA ZMIENIA PRZEPISY. Pod koniec lipca OECD usunęła Liberię z listy niewspółpracujących rajów podatkowych. To skutek zobowiązania się władz tego państwa do przeprowadzenia reform, które mają na celu zwiększenie transparentności oraz wprowadzenie mechanizmów umożliwiających wymianę informacji podatkowej.

Więcej www.taxnews.pl