■ TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI VAT. Jutro mija termin składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12. W tym samym terminie należy również rozliczyć podatek od towarów i usług m.in. przez podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług oraz podatników niezarejestrowanych dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Więcej www.mf.gov.pl

■ NADPŁATA POWSTAŁA PRZY KOREKCIE. Podatek akcyzowy należy traktować jako podatek naliczony. Nadpłatę w podatku akcyzowym, która powstała w momencie korekty deklaracji, można zaliczyć na poczet zobowiązań w VAT - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 2903/06

■ URZĘDY CELNE. Opublikowano rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. Przepisy te wejdą w życie 4 sierpnia (Dz.U. nr 130, poz. 908).

■ NOWE WYMOGI DLA ZGŁOSZEŃ. 4 sierpnia zaczną obowiązywać przepisy opublikowanego rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 130, poz. 907). Jeśli podatnik na obszar celny Wspólnoty będzie przywoził więcej niż jeden pojazd samochodowy lub jedno nadwozie lub podwozie do pojazdu samochodowego, wówczas będzie musiał każdy z tych towarów zgłosić w oddzielnych pozycjach dokumentu SAD.

■ KWALIFIKACJE DO ZASOBU KADROWEGO. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu senat rozpatrzy sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Komisja wprowadziła poprawkę, zgodnie z którą osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego niebędące urzędnikami służby cywilnej, będą musiały przejść postępowanie kwalifikacyjne do skarbowego zasobu w ciągu dwóch lat od przeprowadzenia pierwszego postępowania.

Więcej www.senat.gov.pl

■ WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW CELNYCH. W opublikowanym rozporządzeniu ministra finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych m.in. doprecyzowano, że rozporządzenie określa właściwość miejscową organów celnych w sprawach postępowań celnych, dozoru celnego i kontroli celnej oraz innych zadań wykonywanych przez te organy, określonych w przepisach odrębnych. Przepisy zmienionego rozporządzenia wejdą w życie 4 sierpnia tego roku (Dz.U. nr 130, poz. 909).

■ ZWROT VAT W ZACHODNIOPOMORSKIEM. W pierwszym półroczu 2007 roku do urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego złożono 11 159 wniosków o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. 4328 wniosków załatwiono bez wydawania decyzji. Wydano 2206 decyzji, w tym 2193 pozytywne i 13 negatywnych. Kwota podatku do zwrotu wyniosła łącznie 9 165 113 zł, w tym kwota wynikająca z wydanych decyzji 3 867 608 zł.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl