JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Na podstawie uchwały rady miasta i gminy spółka została zwolniona z należnego podatku od nieruchomości. Wartość podatku w księgach rachunkowych księgowana jest po stronie kosztów jako podatek od nieruchomości oraz po stronie przychodów jako pozostałe przychody operacyjne. Czy w deklaracjach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wartość podatku od nieruchomości należy wykazywać w przychodach i kosztach uzyskania przychodów, czy wyłączyć z przychodów i kosztów?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Warunkiem uznania konkretnego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest poniesienie go przez podatnika, który zalicza ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika. Ważne dla zaliczenia do kosztów podatku od nieruchomości jest to, aby były spełnione przesłanki warunkujące ten fakt, a więc zapłata podatku od nieruchomości powinna być zrealizowana przez podatnika. Momentem decydującym o możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów jest bowiem moment dokonania tegoż wydatku.

Spółka została zwolniona z należnego podatku od nieruchomości. Podatek ten nie został więc realnie poniesiony, co powoduje, że nie może być zaliczony do kosztów.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Przekładając powołane przepisy na grunt omawianego przypadku - kwota umorzonego podatku od nieruchomości w związku z faktem, iż nie została poniesiona, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Wobec tego wartość umorzonego podatku od nieruchomości nie może stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 września 2008 r. (nr ILPB3/423-365/08-4/KS)

OPINIA

PAWEŁ NOCZNICKI

doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand

Należy zgodzić się z tezą interpretacji podatkowej. W stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika nie ma podstaw do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieopłaconej kwoty podatku od nieruchomości. Koszt może stanowić wyłącznie wydatek faktycznie poniesiony i mający charakter definitywny (niepodlegający zwrotowi). Konsekwentnie zwolnienie z podatku od nieruchomości, którego podatnik nie zapłacił (bo jak się wydaje, tego rodzaju mechanizm został w sprawie zastosowany), nie będzie stanowić przychodu tego podatnika.

Pytanie podatnika w praktyce dotyka powiązania pomiędzy dwoma systemami: podatkowym oraz bilansowym, i wpływu księgowań dokonywanych na podstawie przepisów bilansowych na rozliczenia podatkowe. Mimo że nie zostało to wyrażone wyraźnie w interpretacji, organ opowiedział się za odrębnością obu systemów i za uznaniem, że nie ma podstaw do przenoszenia zasad rachunkowości na podatki. Organ wydający interpretację słusznie uznał, że do obliczania podstawy opodatkowania oraz wartości podatku rozstrzygające są wyłącznie przepisy podatkowe. Sposób prezentowany przez podatnika (mimo że ostatecznie nie powoduje zmiany wartości podatku) opiera się na odmiennej filozofii, a w praktyce prowadzi do rozliczeń wbrew przepisom podatkowym.