Zabezpieczenie majątkowe warunkujące szybszy zwrot VAT nie będzie już jednakowe dla wszystkich nowych przedsiębiorców, lecz proporcjonalne do kwoty oczekiwanego zwrotu podatku.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4517) wypowiedziało się w sprawie nowych rozwiązań dotyczących zniesienia kaucji gwarancyjnej i wprowadzenia innych zabezpieczeń dla nowych firm wnioskujących o szybszy zwrot VAT. Zdaniem MF proponowane zmiany uwzględniają uwagi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące stosowanej obecnie kaucji w wysokości 250 tys. zł. ETS w wyroku z 10 lipca 2008 r. (C-25/07) uznał za niezgodne z prawem UE polskie przepisy ustawy o VAT wydłużające termin zwrotu podatku dla nowych firm dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, które nie wpłacą kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł. Zdaniem Trybunału kaucja w wysokości 250 tys. zł nie jest proporcjonalna do kwoty nadwyżki podatku ani do ekonomicznego znaczenia podatnika. Ponadto ETS podniósł, że okres zatrzymania kaucji jest dłuższy niż termin zwrotu nadwyżki VAT przewidziany dla nowych podatników.
W rządowym projekcie ustawy o VAT, nad którym pracuje Sejm, zaproponowano likwidację kaucji w wysokości 250 tys. zł. W zamian wprowadzane jest zabezpieczenie majątkowe proporcjonalne do kwoty żądanego zwrotu w przypadku podatników, którzy wykonują czynności opodatkowane VAT w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.
Zabezpieczenie majątkowe będzie ustalane w wysokości kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku, przekraczającej wartość podatku naliczonego, związanego z nabyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów zaliczanych do środków trwałych nabywcy.
Wysokość zabezpieczenia nie będzie już jednakowa dla wszystkich nowych przedsiębiorców, ale proporcjonalna do kwoty oczekiwanego zwrotu. Aby szybciej odzyskać VAT, przedsiębiorca będzie miał możliwość wyboru formy zabezpieczenia, np. w postaci gwarancji bankowej, weksla lub czeku czy też papierów wartościowych na okaziciela. Zabezpieczenie powyższe ma być zwalniane w następnym dniu po upływie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.