Jeśli krajowa faktura została wystawiona w zagranicznej walucie, to należy zwrócić się do kontrahenta o jej skorygowanie, tak aby podatek naliczony został wyrażony w złotych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która dostała od kontrahenta fakturę opiewającą w całości na kwotę w euro, niezawierającą przeliczenia VAT na złote. Faktura dokumentowała transakcję krajową. Spółka sądziła, że brak przeliczenia nie jest przeszkodą do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 88 ustawy o VAT.

Zwróciła też uwagę na to, że przepis nie wskazuje jasno, kto miałby przeliczać VAT na złote – sprzedawca czy nabywca. Uważała więc, że może to zrobić sama, przy zastosowaniu średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy, poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że jeśli faktura dokumentuje transakcję krajową, to powinna odpowiadać wymogom z art. 106e ustawy o VAT. Może zostać wystawiona w dowolnej walucie wymienialnej, ale kwota podatku musi być wyrażona w złotych, zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy.

Faktura, która zawiera kwotę VAT w walucie obcej, jest dokumentem wadliwym – podkreślił organ.

Dodał, że obowiązek przeliczenia kwoty VAT na złote spoczywa na podatniku wystawiającym fakturę, tj. dostawcy towarów lub usługodawcy. Nabywca sam tego nie robi, powinien więc zwrócić się do kontrahenta, żeby wystawił fakturę korygującą. ©℗