Fundacja Rodzinna jako osoba prawna będzie podatnikiem CIT, jednak skorzysta z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego.

Fundacja Rodzinna i CIT. Korzyści

Bardzo istotne jest zastosowanie zwolnienia podmiotowego, a nie przedmiotowego, co pozwala uniknąć opodatkowania „z zasady”. W praktyce co do zasady nie występuje u niej obowiązek podatkowy, o ile ustawa wyraźnie tak nie wskazuje. Nawet „zwykłe” fundacje nie zostały objęte tak szerokim zwolnieniem. Oczywiście, F.R. objęta jest zwolnieniem wyłącznie w zakresie działalności, którą ma prawo prowadzić. Jednak i tak przyjęte rozwiązanie znacznie upraszcza ocenę działań F.R. z punktu widzenia obowiązków podatkowych.

Pozwala to na całkowite wyeliminowanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego, w razie reinwestowania wypracowanych środków. F.R. nie płaci podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności aż do momentu, w którym następuje wypłata zysku na rzecz beneficjentów. W rezultacie nie ma potrzeby kalkulacji dochodu do celów podatkowych. Z kolei w przypadku realizacji wypłaty zysku beneficjentom z grupy zerowej - efektywna stopa opodatkowania (15%) będzie niższa niż w przypadku standardowego podwójnego opodatkowania CIT oraz PIT, oraz niż w przypadku opodatkowania spółki z o.o., nawet na „estońskim” CIT !

Sposób opodatkowania F.R. przynosi więc szereg korzyści:

  • przesunięcie momentu opodatkowania podatkiem dochodowym do momentu wypłaty zysku,
  • brak zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy,
  • korzystniejsza efektywna stawka podatkowa nawet w przypadku dystrybucji zysku,
  • podstawą opodatkowania nie jest dochód ani zysk brutto,
  • możliwa jest poprawa płynności finansowej F.R.,
  • brak jest konieczności prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla potrzeb ustalenia wyniku podatkowego,
  • wprowadzono mechanizmy przeciwdziałające podwójnemu opodatkowaniu (na poziomie Fundacji i beneficjentów) pozwalające, w określonych przypadkach, na bardzo korzystne opodatkowanie zysków,

Drobne minusy

Niezależnie od innych zapisów, F.R. będzie jednak podatnikiem podatku od dochodów z budynków. Oznacza to, że w przypadku posiadania przez nią budynków o łącznej wartości przekraczającej 10 mln zł, może być zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej formule wg stawki 0,035% od wartości tych budynków.

Niestety ustawodawca nie zdecydował się na zapewnienie neutralności podatkowej przeniesienia majątku z fundacji zagranicznej do polskiej fundacji rodzinnej. W wyniku tego, aby kapitał ulokowany w obcym podmiocie wrócił do kraju, należałoby odpowiednio ustalić skutki podatkowe czynności przeniesienia majątku odpowiednio do metody jaką byłoby to realizowane. Na razie nie jest też możliwe, by F.R. była właścicielem spółki z o.o. opodatkowanej „estońskim CIT”.

Kamil Łyszkowski, doradca podatkowy