W dobie rosnących cen paliw, problemów z miejscami parkingowymi oraz zakazami wjazdu do centrum miasta, rower elektryczny stał się doskonałą alternatywą dla samochodów. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby kupić rower elektryczny na firmę, jednak czy wówczas przedsiębiorcy przysługuje pełne odliczenie podatku VAT? Na co zwrócić uwagę w rozliczeniu podatku VAT od zakupionego roweru elektrycznego?

Choć w przypadku samochodów osobowych istnieją ograniczenia w wysokości odliczanego podatku VAT, to w przypadku roweru zakupionego na firmę, pod warunkiem spełnienia przez podatnika zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, tj.m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy VAT, podatek naliczony można odliczyć w całości.

W przypadku rowerów elektrycznych nie obowiązują limity związane z odliczaniem VAT. Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna z dnia 18 lipca 2013 r. o sygn. IPPP3/443-624/13-2/MK z której wynika, że rower nie jest pojazdem samochodowym, nie dotyczą go więc ograniczenia w odliczeniu podatku VAT.

Korzystne stanowisko organów podatkowych zostało również przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.465.2020.4.AA, zgodnie z którą podatnicy mają prawo do odliczenia podatku VAT w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli zatem rower będzie przez podatnika wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to generalnie ma on prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup.

Powyżej wskazana interpretacja dotyczyła jednak stanu faktycznego, w którym podatnik deklarował wykorzystanie roweru wyłącznie w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Problem pojawia się jednak w momencie wykorzystania zakupionego roweru, chociażby w małym zakresie do celów prywatnych.

W najnowszej interpretacji indywidualnej z dnia 18 października 2022 r. dotyczącej problematyki odliczenia podatku VAT przy zakupie i używaniu roweru elektrycznego, organ co prawda potwierdził możliwość pełnego odliczenia podatku VAT przy zakupie roweru, jednak wskazał, że podatnik zobowiązany jest do opodatkowania podatkiem VAT każdego wykorzystania zakupionego roweru do celów osobistych, na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT.

W rozpatrywanej sprawie podatnik deklarował, iż w chwili zakupu roweru nie może odpowiednio określić, w jakim zakresie towar będzie wykorzystywany do celów działalności, a w jakim do celów prywatnych. W związku z powyższym, organ podatkowy stwierdził, iż w przypadku każdorazowego wykorzystania roweru do celów prywatnych nastąpi użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W konsekwencji podatnik będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT każdego wykorzystania zakupionego roweru do celów prywatnych.

Interpretacja, choć wynika z literalnego brzmienia przepisów, jest niezwykle kłopotliwa dla podatników i prowadzi do absurdalnej sytuacji, w której przedsiębiorca np. wracając z biura wykorzysta rower jako środek komunikacji do przejazdu między biurem a sklepem, gdzie dokona prywatnych zakupów musi opodatkować udostępnienie roweru na rzecz samego siebie.

Podatnik chcąc spełnić wymagania organów podatkowych, zostanie postawiony przed wyzwaniem, obliczenia należnego podatku. Przy określeniu podstawy opodatkowania, dla świadczenia jakim jest udostępnienie roweru, podatnik będzie zobowiązany zweryfikować ceny wynajmu roweru np. obowiązujące w wypożyczalni rowerów. W bardziej skomplikowanej sytuacji będą podatnicy wykorzystujący np. krzesła czy biurka do celów prywatnych po godzinach wykonywania działalności gospodarczej, jednak i w tej sytuacji na rynku można znaleźć oferty dotyczące wynajmu mebli biurowych.

Powstaje jednak zasadnicze pytanie, na ile prawdopodobna i skuteczna będzie weryfikacja przez organy skarbowe, każdego potencjalnego użycia roweru elektrycznego, czy każdego innego firmowego sprzętu do celów osobistych podatnika.

Teoretycznie organy mają szerokie możliwości weryfikacji wykorzystania majątku firmowego dla celów prywatnych, np. poprzez pracę urzędników w terenie i wyłapywanie podatników na gorącym uczynku, jednak biorąc pod uwagę rozmiar przewinień i wpływ działań organów na zmniejszenia zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej, wydaje się mało prawdopodobne realizowanie tego typu praktyk przez organy podatkowe.

Bożena Pawłowska ,Project Manager Russell Bedford Poland Biuro w Katowicach