CIT-8 za 2014 rok muszą złożyć do końca tego miesiąca m.in. spółki kapitałowe, spółdzielnie i fundacje. Z kolei właściciele domów i działek mają czas do 16 marca na zapłatę części podatku od nieruchomości
Dziś jest ostatni dzień dla płatników na złożenie PIT. W tym roku termin na złożenie formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1R oraz PIT-40 za 2014 r. mija właśnie 2 marca. Zmiana wynika z faktu, że ostatni dzień lutego przypadł na dzień wolny od pracy. Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podmioty niepełniące funkcji płatnika mają zatem więcej czasu na przesłanie powyższych formularzy. Przypomnijmy, że można to zrobić jedynie w formie elektronicznej. Obowiązek dotyczy wszystkich płatników, bez względu na to, ilu pracowników zatrudniają. Szczegółowo o tych formularzach pisaliśmy w numerze 21 DGP, omawiając obowiązki w lutym.
Bez zmian pozostał termin zapłaty podatku od nieruchomości. Jest to 15 marca, jednak ze względu na to, że w tym roku przypada w niedzielę, to mija on 16 marca. Do tego dnia właściciele domów i działek mają czas na jego uregulowanie. Osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą muszą wpłacić I ratę podatku, a osoby prawne – III ratę. W art. 6 ust. 6, 7 i 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) zostały określone wprost obowiązki właścicieli gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych obowiązują inne procedury niż w przypadku osób prawnych i spółek niemających takiej osobowości.
Kto, kiedy i jaką deklarację składa
IFT-2/IFT-2R
● Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników CIT niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
● Wersja formularza dla przychodów za 2014 r. – IFT-2/IFT-2R (5)
Kto składa
Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, który w 2014 r. wypłacił należności innym podatnikom CIT niemającym siedziby lub zarządu w Polsce.
Komu złożyć
Zagranicznemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania nierezydentów, czyli osób zagranicznych.
Na co zwrócić uwagę
Na górze formularza trzeba określić, czy składamy IFT-2 czy IFT-2R. Wystarczy skreślić oznaczenie, którego formularz nie będzie dotyczył. IFT-2 płatnik składa na wniosek podatnika za dany okres roku. IFT-2R to rozliczenie roczne, które obejmuje przychody za cały rok podatkowy. W formularzu uwzględniamy też kwoty zwolnione z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wykazujemy sumę przychodów i kwoty pobranego podatku w 2014 r. oraz przychody opodatkowane w poszczególnych miesiącach według źródeł. W części D formularza IFT-2R wpisujemy m.in:
– dywidendy i inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
– przychody z odsetek,
– przychody z opłat licencyjnych.
Co podpowiada fiskus
W celu egzekwowania nieuregulowanych należności od klientów zagranicznych spółka korzysta z usług zagranicznych kancelarii prawnych, posiadających siedziby na terenie kraju – siedziby dłużnika. Chciała wiedzieć, czy zagraniczne kancelarie podlegają na terenie Polski ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym oraz czy ma obowiązek pobierać od wypłacanego dla tych kancelarii wynagrodzenia zryczałtowany podatek dochodowy, a tym samym czy powinna sporządzać informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku (IFT-2/IFT-2R). Dyrektor IS wyjaśnił, że przychód uzyskany przez podmioty zagraniczne z tytułu korzystania z ich usług przez polskiego rezydenta zostanie osiągnięty na terytorium Polski, ponieważ występuje gospodarczy związek tego dochodu z terytorium Polski. Przychód podlega więc opodatkowaniu na terytorium Polski, a spółka płacąc za usługi zagranicznych kancelarii ma obowiązek jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat i złożyć informację IFT-2/IFT-2R.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/423-1129/14/BG
Spółka kupuje od kontrahentów zagranicznych domeny internetowe. Są one wykorzystywane w prowadzonej przez nią działalności. Chciała wiedzieć, czy zakup domeny podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o CIT i czy ma obowiązek składania informacji IFT-2R oraz posiadania certyfikatu rezydencji z tego tytułu. Zdaniem dyrektora IS, zakres przypadków, w których od należności wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu polski podatnik zobowiązany jest potrącić podatek dochodowy wskazują art. 21 i art. 22 ustawy o CIT. Wśród nich w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienia się należności z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, zaś w pkt 2a należności z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Użycie w tym przepisie określenia „świadczenia o podobnym charakterze” wskazuje, że normą wynikającą z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy objęte są również inne niż wprost wymienione usługi. Nie oznacza to jednak, że wszystkie usługi o charakterze niematerialnym wykonywane przez podmiot zagraniczny na rzecz podatnika krajowego objęte są zakresem tego przepisu. Porównując zatem zakres należności wskazanych w przepisach z zakresem należności wypłacanych przez jednostkę jej zagranicznym kontrahentom wskazać należy, że w przypadku należności za zakup domeny nie wystąpi obowiązek potrącenia podatku u źródła od wypłacanej z tego tytułu należności. Nazwa domeny nie jest podstawą uzyskania uprawnień o charakterze bezwzględnym ani też dobrem niematerialnym, do którego przysługiwałoby skuteczne prawo wyłączne danego podmiotu. Zakup domeny należy traktować jak zakup dobra o charakterze niematerialnym, innego jednak niż prawa wymienione w art. 21 ustawy o CIT. Należności wypłacanej z tego tytułu kontrahentowi zagranicznemu spółka nie będzie musiała potrącać podatku dochodowego ani nie będzie zobowiązana do wypełniania innych obowiązków, jakie spoczywają na płatniku tego podatku, w tym do złożenia informacji IFT-2/IFT-2R.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2014 r., nr IBPBI/2/423-856/14/BG
CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B
● CIT-8 to roczne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
● Wersja formularza dla przychodów za 2014 r. – CIT-8 (21)
● Forma papierowa* lub elektroniczna
● CIT-8A to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową.
● CIT-8B to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową (w zależności od daty utworzenia grupy kapitałowej).
● Wersja formularza dla przychodów za 2014 r. – CIT-8A (8), CIT-8B (7)
● Forma papierowa* lub elektroniczna.
*Co do zasady od początku 2015 r. roczne zeznania podatkowe CIT należy składać w formie elektronicznej. Jedynie w przypadku gdy podatnik CIT sporządza informacje PIT dla nie więcej niż 5 podatników, to roczne zeznanie CIT może złożyć w formie papierowej. Wyjątek ten nie ma zastosowania jednak w przypadku zeznań składanych przez biuro rachunkowe. Jest to zmiana w zakresie składania deklaracji, która obowiązuje od początku 2015 r. Została ona wprowadzona ustawą z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563).
Kto składa
● Wszystkie podmioty, który na podstawie ustawy o CIT podlegają temu podatkowi, tj. osoby prawne (w tym spółki kapitałowe – akcyjne, z o.o. stowarzyszenia, fundacje), spółki kapitałowe w organizacji. W przypadku przychodów uzyskanych od początku 2014 r. obowiązek złożenia CIT-8 mają również spółki komandytowo-akcyjne (s.k.a.).
● Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), jak i podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (osiągających na terytorium Polski dochody podatników niemających na terytorium Polski siedziby ani zarządu).
● Deklaracji nie muszą składać podmioty wymienione w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, tj. m.in.: podatnicy zwolnieni podmiotowo z tego podatku, m.in: jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
● Rocznego zeznania podatkowego nie muszą też składać podmioty uzyskujące wyłącznie przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, a także przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.
Na co zwrócić uwagę
● W zeznaniu należy wykazać dochody lub poniesione straty za rok ubiegły – nawet gdy podatnik nie osiągnął żadnych przychodów ani też nie poniósł kosztów.
● Duża grupa podmiotów korzysta na podstawie ustawy o CIT z zwolnień przedmiotowych. Na przykład zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zwolnione od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ale tylko w tej części, w której dochód jest przeznaczony na te cele. Dochód taki jest zwolniony, jeśli zostanie przeznaczony na cele korzystające ze zwolnienia, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (bez względu na termin wydania tego dochodu). Takie przeznaczenie dochodu wiąże się z tym, że trzeba go wykazać w CIT-8 oraz załączniku CIT-8/O.
● Deklarację CIT-8 wraz z załącznikami co do zasady należy składać do urzędu skarbowego właściwego dla spółki, ustalonego według siedziby, która określona jest w jej dokumentach ustrojowych (umowa spółki, statut). Spółki mające obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu także sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania, a także odpis uchwały zgromadzenia je zatwierdzającej.
Co podpowiada fiskus
Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami CIT. Dochód uzyskany przez nie z tytułu najmu części elewacji (apteka) nie może być zaliczony do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ najem części elewacji, służącej działalności apteki, nie służy celom mieszkaniowym członków wspólnoty. W konsekwencji otrzymane pożytki z tytułu najmu części elewacji (apteka) stanowią przychód z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, co skutkuje obowiązkiem opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2014 r., nr IBPBI/2/423-854/14/AK
CIT-ST i CIT-ST/A (załączniki do CIT-8)
● CIT-ST to informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
● CIT-ST/A to informacja o zakładach (oddziałach)
Jakie są wątpliwości
CIT-ST to informacja składana przez spółki kapitałowe w celu ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT. Do informacji tej dołącza się CIT-ST/A, w którym wyszczególnia się dane o (zakładach) oddziałach. Dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z CIT trzeba odnieść się do definicji zakładu (oddziału). Definicja ta została określona w art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.). Zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze JST innej niż JST właściwa dla siedziby podatnika. Jeśli miejsce pracownika określone w umowie o pracę jest położone na obszarze JST innej niż obszar właściwy dla siedziby firmy, to dodatkowy druk CIT-ST trzeba dołączyć do zeznania CIT-8.
Co podpowiada fiskus
Dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału JST we wpływach z CIT wyodrębnionym organizacyjnie zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy. Odnośnie do miejsca położenia zakładu (oddziału) – w przypadku kiedy pracownicy w umowach o pracę miejsce świadczenia pracy mają określone w ramach dwóch gmin (kilku JST), a praca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu pracy, rozstrzygające w takiej sytuacji jest, w którym miejscu pracownik najczęściej wykonuje pracę (w jej zasadniczym, podstawowym zakresie wynikającym z nałożonych przez pracodawcę obowiązków). Wyłącznie kiedy wskazanie takiego miejsca nie jest możliwe, pracownicy powinni być zaliczeni do gminy, na terenie której mieści się siedziba spółki. Jeśli miejsce pracy zostanie zakwalifikowane jako siedziba pracodawcy – wtedy trzeba sporządzić CIT-ST.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 kwietnia 2014 r., nr ITPB3/423-49/14/MK
SSE-R (załącznik do CIT-8)
● Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Kto składa
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego będących beneficjentami pomocy publicznej (w postaci zwolnienia z podatku dochodu wygenerowanego z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej – SSE)
Na co zwrócić uwagę
W formularzu trzeba wskazać rok podatkowy, do którego załączana jest informacja, oraz właściwy kod strefy ekonomicznej na terenie której podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a także dzień udzielenia pomocy w podatku dochodowym. Do SSE-R należy dołączyć informację SSE/A stanowiącą wykaz udziałów, jakie posiada podatnik w spółkach nieposiadających osobowości prawnej i działającej na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Należy wpisać udział procentowy dla każdej ze spółek, w których uczestniczy podatnik.
Jakie są wątpliwości
Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE jest zwolniony z podaktu. Zwolnienie przysługuje w odniesieniu do dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu dla danego przedsiębiorstwa. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu. W przypadku jednak gdy dochód pochodzi np. ze sprzedaży produktu wytworzonego częściowo ze składników wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE), i częściowo poza nią, to zwolnienie przysługuje w takiej części, w jakiej dotyczy on tej części produktu wytworzonego na terenie strefy (o ile firma jest w stanie wyodrębnić z gotowego produktu te składniki, które dotyczą produkcji na terenie strefy). Nie jest przy tym konieczne, aby takie wyodrębnienie przybierało formę oddziału czy spółki celowej, a wystarczające jest, aby był to wyodrębniony zakład zlokalizowany w SSE (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2584/11).
Co podpowiada fiskus
Jeżeli po przejęciu spółki zależnej spółka kontynuować będzie działalność objętą zakresem zezwolenia, to będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie SSE. Samo przejęcie spółki zależnej, w wyniku którego spółka przejmująca przejmie (zatrudni) pracowników na terenie SSE, nie spowoduje utraty zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z tym przejęciem.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej z 23 stycznia 2015 r., nr IBPBI/2/423-1332/14/BG
CIT-8/O (załącznik do CIT-8)
● Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
Kto składa
Podatnicy CIT, którzy składają deklarację CIT-8 i chcą pomniejszyć podstawę opodatkowania o różne zwolnienia, obniżki czy odliczenia, o których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT.
Na co zwrócić uwagę
● W informacji trzeba uwzględnić dochody (przychody) zwolnione od podatku (np. kwota otrzymanej dotacji).
● Prawidłowo wypełniona informacja jest też potrzebna do odliczenia strat z lat ubiegłych.
Jakie są wątpliwości
Przepisy ustawy o CIT określają, że opodatkowaniu podlega dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Przychodami są również różnego rodzaju dotacje czy inne środki mające status bezzwrotnej pomocy finansowej. Pieniądze otrzymane w formie dotacji są przychodem w momencie ich faktycznego otrzymania. Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT, dotacje, które zostały otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych są wolne od podatku. Takie dotacje uwzględnia się jednak w CIT-8/O (część B.1).
Co podpowiada fiskus
Dochód uzyskany przez uczelnię i przeznaczony na wybudowanie domu mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem dla studentów własnych i innych uczelni służy realizacji celów statutowych w zakresie działalności naukowej i kształcenia studentów nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, który odnosi się do działalności naukowej, oświatowej w tym kształcenia studentów, w której to sferze działa uczelnia wyższa. W pojęciu działalność naukowa, oświatowa, w tym kształcenie studentów, nie mieści się natomiast wybudowanie domu studenckiego.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 września 2014 r., nr PTPB3/423-202/14-4/GG
CIT-D (załącznik do CIT-8)
● Informacja o otrzymanych/przekazanych darowiznach
Kto składa
Podatnicy CIT, którzy składają roczne zeznanie CIT-8 za dany rok podatkowy i w tym roku otrzymali bądź przekazali darowizny. Podmioty, które nie mają obowiązku składania rocznego zeznania CIT-8, muszą również poinformować urząd o otrzymanych darowiznach.
Na co zwrócić uwagę
● Ustawa o CIT umożliwia odliczenie od dochodu przekazanej darowizny na określone cele pożytku publicznego, jeśli nie przekraczają 10 proc. dochodu uzyskanego przez podatnika w ciągu danego roku podatkowego. Cele te określone są w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.).
● Oprócz limitu kwotowego, odliczana od dochodu kwota darowizny wymaga również szczególnego udokumentowania. Dla darowizny pieniężnej dowodem przekazania na rachunek obdarowanego. A dla darowizn rzeczowych trzeba posiadać umowę darowizny potwierdzającą wartość przekazanych przedmiotów (rzeczy) wraz z oświadczeniem obdarowanego.
● Podmioty przekazujące darowiznę oprócz dołączenia do zeznania rocznego CIT/D o kwocie przekazanej darowizny informują urząd, wykazując tę kwotę w załączniku CIT-8/O.
● Podatnicy CIT mogą również przekazać darowizny i odliczyć darowizny w sposób nielimitowany. Chodzi o darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą na podstawie przepisów ustaw o stosunku państwa do poszczególnych Kościołów.
Jakie są wątpliwości
W przypadku rozliczenia darowizny rzeczowej konieczne jest ustalenie kwoty VAT należnego z tytułu jej przekazania oraz rozważenie, czy z tytułu jej dokonania podatnik ma prawo odliczenia podatku naliczonego, a jeśli tak – w jakiej kwocie. Zgodnie z ustawą o VAT, z tytułu dokonania darowizny podatnikowi przysługuje prawo odliczenia określonej kwoty podatku naliczonego – kwota darowizny to wartość towaru obejmująca wartość netto tego towaru i wartość VAT odpowiadającą różnicy kwoty należnego VAT i kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu. W przypadku gdy zgodnie z ustawą o VAT, z tytułu dokonania darowizny podatnikowi nie przysługuje prawo odliczenia określonej kwoty podatku naliczonego – kwota darowizny to wartość towaru obejmująca wartość netto tego towaru i pełną kwotę należnego VAT (por. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 września 2011 r., nr ITPB3/423-298/11/MT).
Co podpowiada fiskus
Darowizna przekazana przez spółkę z o.o. na rzecz uczniowskiego klubu sportowego, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (cele statutowe stowarzyszenia), o ile będzie miała charakter świadczenia nieekwiwalentnego i zostanie prawidłowo udokumentowana, będzie podlegała odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem do wysokości kwoty stanowiącej maksymalnie 10 proc. dochodu darczyńcy.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 stycznia 2015 r., nr IBPBI/2/423-1261/14/MS