Nie

ZIEMOWIT GAWECKI

doradca podatkowy, biuro księgowe Maza w Poznaniu

Pod warunkiem jednak, że dopuszczalna masa całkowita samochodu jest wyższa niż 3,5 tony lub dodatkowe badania techniczne potwierdzą spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych, do których nie stosuje się ograniczenia przy odliczaniu VAT.

Przedsiębiorcy, którzy obecnie (po 22 sierpnia 2005 r.) chcą odliczyć VAT od zakupionego paliwa do pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, muszą zwrócić uwagę na to, że w obecnym brzmieniu ustawy odliczanie VAT reguluje art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, mówiący, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy. Przepis ten wyklucza możliwość odliczenia VAT od paliwa w odniesieniu do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony.

Jednak od tych obostrzeń ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Zostały one opisane w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. I tak wyżej opisane ograniczenie nie dotyczy pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu (dla obliczenia proporcji długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków); pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy; pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej dziesięciu osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Ograniczenia w odliczaniu nie stosuje się również w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Pamiętać jednak należy, że spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych, określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Na koniec nie zapomnijmy o dostarczeniu kopii tego zaświadczenia w terminie 14 dni do naczelnika urzędu skarbowego.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 86 ust. 3 i 4 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).