Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniem można objąć m.in. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Brak jednak wyliczenia, jakie wydatki można uznać za poniesione na adaptację mieszkania (budynku mieszkalnego) oraz zakup jakiego wyposażenia stanowi wydatek na cele rehabilitacyjne. W celu ich ustalenia konieczne jest zatem posłużenie się definicją słownikową "adaptacji" i "wyposażenia". I tak adaptacja mieszkania lub budynku to przeróbka mająca nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku. Natomiast wyposażenie mieszkania/budynku to nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe.

Przy czym nie należy zapominać, że ustawodawca stawia warunek, iż prace adaptacyjne oraz związane z wyposażeniem lokalu/budynku muszą być:
• dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej i

• związane z rodzajem jej niepełnosprawności.


Reklama

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:
a) sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
c) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Źródło: Portal podatnika MF