Zwycięzcami w kategorii „spory podatkowe” zostały: ex aequo DBO Polska, PWC i KPMG, a także Crido oraz ex aequo MDDP i Domański Zakrzewski Palinka. W kategorii „projekty podatkowe”: ex aequo CMS, KDCP oraz Greenberg Traurig, a także Crido oraz GWW Tax.

Wyboru najlepszych firm w obu kategoriach dokonała kapituła redakcyjna. W kategorii „spory podatkowe” wybraliśmy firmy, które mogą poszczycić się przełomowymi, ważnymi osiągnięciami przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, sądami, a także przed organami podatkowymi II instancji.
Jeśli chodzi o projekty, doceniliśmy firmy, które zaproponowały i wdrożyły najbardziej nowatorskie, unikalne, przełomowe rozwiązania.

Najlepsi w sporach

Trzy najlepsze firmy – DBO Polska, PWC i KPMG – mogą poszczycić się wieloma wygranymi w sądach, w tym przed NSA, ale doceniliśmy je przede wszystkim za sprawy rozstrzygnięte przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Uznaliśmy, że wszystkie trzy firmy zasługują na zwycięstwo w tej kategorii. Wszystkie dotyczyły sporów o VAT.
DBO Polska (Dorota Kosacka) reprezentowała podatnika w sprawie o sygn. C-48/20 (wyrok z 18 marca 2021 r.). To przełomowe, korzystne dla podatników orzeczenie. TSUE uznał, że polskie przepisy nakazujące zapłatę VAT wykazanego na fakturze w sytuacji, w której działanie podatnika nie wiązało się z oszustwem podatkowym oraz nie powodowało uszczupleń w dochodach państwa, są niezgodne z przepisami dyrektywy VAT. Wyrok ma duże znaczenie praktyczne, w przypadku gdy podatnicy działający z dobrej wierze wykazali na fakturze podatek, np. stosując się do akceptowanej przez organy praktyki, a ostatecznie podatek ten okaże się nienależny. Wyrok TSUE przełamał dotychczasową negatywną dla podatników linię interpretacyjną i orzeczniczą i był precedensowym rozstrzygnięcie w tym zakresie.
Eksperci PwC reprezentowali z kolei klienta w sprawie C-703/19 (wyrok z 22 kwietnia 2021 r.). Trybunał orzekł, że sprzedaż dań na wynos nie może być traktowana jako usługa, lecz jest dostawą towarów opodatkowaną stawką 5 proc. W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 lipca 2021 r. (sygn. akt I FSK 1290/18) orzekł, że praktyka organów podatkowych różnicująca stawki VAT w zależności od faktu uzyskania interpretacji podatkowej naruszała unijną zasadę neutralności i konkurencyjności. Orzeczenie TSUE doprowadziło zatem do zanegowania poglądu ministra finansów przedstawionego w interpretacji ogólnej z 24 czerwca 2016 r. (nr PT1.050.3.2016.156), która stała się podstawą do opodatkowania takiej sprzedaży 8-proc. stawką. Orzeczenie TSUE może mieć znaczenie nawet dla kilkuset spraw przed sądami.
Doradcy KPMG z kolei reprezentowali podatnika w sprawie C-895/19 (wyrok z 18 marca 2021 r.). Trybunał orzekł, że przepisy polskiej ustawy o VAT prowadzące do obciążenia podatnika (choćby tymczasowo) podatkiem VAT od WNT, które nie zostały wykazane w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, naruszają unijne zasady neutralności i proporcjonalności, a zatem nie mogą być stosowane. Zakwestionowane przez trybunał przepisy powodowały, że podatnicy, którym nie udało się wykazać w odpowiednim czasie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem (takie przepisy dotyczyły nie tylko wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale również importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca) lub wykazali je w niewłaściwym okresie, tracili możliwość neutralnego rozliczenia tych transakcji (VAT należny musiał być raportowany poprzez korektę odpowiedniego okresu, a VAT naliczony mógł być wykazany „na bieżąco”). W następstwie wyroku sporne przepisy w całości uchylono. Wyrok miał więc doniosłe skutki praktyczne.

Najlepsi w projektach

Najlepszymi firmami w tej kategorii zostały KDCP, CMS oraz Greenberg Traurig. Wszystkie trzy zrealizowały wielkie projekty podatkowe, które wymagały specjalistycznego i indywidualnego podejścia.
KDCP odpowiadała w minionym roku za obszar akcyzy w kilku kluczowych transakcjach sektorów akcyzowych. Do ważniejszych projektów zaliczyć należy doradztwo w zakresie akcyzy oraz regulacji sektorowych, gdzie kancelaria zajęła się kompleksową obsługą akcyzową jednej z największych w ostatnich latach transakcji sektora paliwowego – transakcja ma istotne znaczenie dla całej gospodarki Polski. Ze względu na tajemnicę zawodową nie możemy ujawnić szczegółów.
Kancelaria obsługiwała również największe krajowe przetargi dotyczące produktów naftowych, w tym sprzedaży paliw zgromadzonych jako zapas obowiązkowy w składzie celnym oraz przetargu na paliwa technologiczne we współudziale jednostek administracji rządowej. Kancelaria KDCP przeprowadziła też jeden z pierwszych w Polsce proces przejęcia biznesu akcyzowego oparty na nowym mechanizmie „quasi-sukcesji” składów podatkowych (mechanizm z art. 44a ustawy o podatku akcyzowym).
Kolejna kancelaria, która zajęła pierwsze miejsce, to CMS. Kancelaria CMS doradzała w aspektach podatkowych największej inwestycji w branży strategicznej dla bezpieczeństwa państwa. Projekt obejmował doradztwo podatkowe przy projekcie, a także negocjowanie podatkowych aspektów umów z wykonawcami. Sprawa była bardzo skomplikowana również ze względu na liczbę zaangażowanych stron. Projekt wymagał rozważenia szeregu potencjalnych struktur korporacyjnych proponowanych przez wykonawców oraz ich implikacji dla klienta.
Drugi projekt CMS również miał strategiczny charakter, był złożony i unikalny.
Pierwszej miejsce przyznaliśmy również kancelarii Greenberg Traurig. Doradzała ona podatkowo sprzedającemu w jednej z największych transakcji na rynku w branży deweloperskiej w zeszłym roku – w sprawie podatkowych aspektów dokumentacji transakcyjnej, w szczególności w kontekście przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
Inny projekt dotyczył doradztwa podatkowego na rzecz międzynarodowego funduszu inwestycyjnego operującego w sektorze nieruchomości komercyjnych. Kancelaria doradzała przy polskich aspektach podatkowych związanych z dokumentacją finansowania, w szczególności w zakresie podatku u źródła. Trzeci projekt również był związany z branżą deweloperską.

Zwycięzcy w 2021 r.

Kategoria – SPORY PODATKOWE
  •  – ex aequo: DBO Polska, PWC i KPMG
  •  – Crido
  •  – ex aequo: MDDP i Domański Zakrzewski Palinka
Kategoria – PROJEKTY PODATKOWE
  •  – ex aequo: CMS i Greenberg Traurig i KDCP
  •  – Crido
  •  – GWW Tax
Łukasz Zalewski
pdf icon XVI Ranking Firm i Doradców Podatkowych
pobierz plik