JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD
Płatnik dofinansował pobyt dziecka niepełnosprawnego pracownika na letnim obozie edukacyjnym, ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Firma posiada status zakładu pracy chronionej i utworzyła zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który przewiduje wydatkowanie środków na pomoc indywidualną, m.in. kolonie, obozy dla dzieci osób niepełnosprawnych. Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota otrzymana przez pracownika będącego osobą niepełnosprawną ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na dofinansowanie letniego obozu edukacyjnego dziecka?
ODPOWIEDŹ URZĘDU
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są otrzymane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Przez pojęcie rehabilitacja społeczna rozumie się różne działania pozwalające osobie niepełnosprawnej możliwie najlepiej uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej i poza nią. Pozwala to na stwarzanie sytuacji umożliwiających udział w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury w bliższym i dalszym środowisku.
Rehabilitacja społeczna to również nauka współżycia i współdziałania w grupie, wyrabiania nawyków kulturalnego zachowania, kształtowania poczucia obowiązku i odpowiedzialności, przestrzegania dyscypliny, wdrażania do sumiennej i systematycznej pracy.
W myśl art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez: wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej; wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji; kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niesprawnymi.
W konsekwencji dofinansowania pobytu dziecka na obozie edukacyjnym nie można zakwalifikować jako świadczenia na rehabilitację społeczną osoby niepełnosprawnej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o PIT.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką - dzieci i młodzieży do lat 18: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości oraz z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku z 19 października 2006 r., nr Upd/415-31/06.
EWA MATYSZEWSKA
OPINIA
GRZEGORZ JUKIEL
doradca podatkowy, Kancelaria Prawna White & Case
Ustawa o PIT zwalnia z opodatkowania otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz z ZFRON. W tym przypadku świadczenie musi dotyczyć rehabilitacji osoby niepełnosprawnej. Nie można się więc zgodzić z argumentem, że dofinansowanie obozu pełnosprawnego dziecka pracownika jest świadczeniem mającym na celu rehabilitację społeczną pracownika niepełnosprawnego. Podstawą do zwolnienia dopłaty do obozu dziecka pracownika z PIT może być art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, w którym ustawodawca zwalnia z podatku dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. Zwolnienie to obejmuje dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych wraz z kosztami przejazdów związanych z tym wypoczynkiem lub leczeniem. Dopłaty te mogą być zwolnione z podatku dochodowego w całości lub w części, w zależności od źródła finansowania wypłaty. W pełni wolne od opodatkowania są wyłącznie dopłaty dokonane z funduszu socjalnego, ZFŚS oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (te ostatnie w praktyce dotyczą m.in. służb mundurowych). Dopłaty dokonane z innych źródeł są zwolnione z opodatkowania do kwoty nieprzekraczającej w danym roku podatkowym 760 zł. Zakładając więc, że obóz dziecka pracownika został zorganizowany przez podmiot zawodowo wykonujący tego rodzaju działalność, pracownik korzystałby ze zwolnienia. Ponieważ jednak dopłata została dokonana z ZFRON, zwolnieniu podlegałaby jedynie dopłata do kwoty 760 zł w danym roku podatkowym.
Grzegorz Jukiel, doradca podatkowy, Kancelaria Prawna White & Case / DGP