Sejm poparł regulację zakładającą obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r.


Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin głosowało 278 posłów, przeciw było 16, a 163 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja zakłada obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%.

Nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł.

Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r.

(ISBnews)