JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD
Spółka dokonuje dopłat z ZFŚS do wypoczynku dzieci do lat 18 w formie obozu zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Ponadto dokonuje dofinansowania w wysokości 60 proc. lub 50 proc. (pozostałe koszty pokrywa pracownik) w całości z ZFŚS do biletów do kina lub karnetów na basen, zakupionych przez zakład do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł. Czy dofinansowanie z ZFŚS do obozów dla dzieci, które mają 18 lat, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego? Czy korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dopłaty w całości sfinansowane z ZFŚS. do biletów do kina lub karnetów na basen zakupionych przez zakład do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł?
ODPOWIEDŹ URZĘDU
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są: dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości.
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego przyimek do określa m.in. czas zakończenia zdarzenia, np. czuwać do rana, zwlekać do ostatniej chwili.
Takim zakończeniem zdarzenia jest dzień, w którym dziecko osiągnie 18 lat. Jeżeli we wskazanym przepisie ustawy o PIT określono, że zwolnieniem od podatku objęte są dopłaty m.in. do obozu dla dzieci i młodzieży do lat 18, to ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT korzystać będą dopłaty z funduszu socjalnego do obozów dla dzieci i młodzieży do dnia ukończenia przez nich 18 lat. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę dzień ukończenia 18 lat oraz datę dokonania dofinansowania. Z dniem ukończenia przez dziecko 18 lat i powyżej tego dnia opisane zwolnienie nie będzie miało zastosowania.
Jeśli chodzi o dofinansowanie do biletów, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wartość rzeczowych świadczeń przekazanych pracownikom, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS, jest zwolniona z podatku dochodowego - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł.
Bilet wstępu na imprezę kulturalną lub karnet na basen dla pracownika mieści się w zakresie rzeczowych świadczeń kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych i jest objęty wskazanym zwolnieniem od podatku. Świadczeniem rzeczowym w tym przypadku nie jest cała wartość biletu na imprezę kulturalną czy karnetu na basen, lecz ta część wartości biletu lub karnetu, która jest finansowana przez pracodawcę. Nie można bowiem uznać, że wydatek poniesiony bezpośrednio przez pracownika na zakup biletu czy karnetu stanowi dla niego świadczenie rzeczowe.
W związku z tym, przekazane przez zakład pracy dla pracowników wymienione świadczenia rzeczowe (część kosztów zakupu biletów i karnetów dofinansowana przez zakład pracy) w całości zostały sfinansowane z funduszu socjalnego, podlegają przedmiotowemu zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł.
Postanowienie naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z 19 lipca 2006 r., nr RO/415-16/06.
EWA MATYSZEWSKA
OPINIA
ADAM MARIUK
menedżer w firmie Deloitte
Przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych powstają, co do zasady, w momencie ich otrzymania bądź postawienia do dyspozycji. Sfinansowanie dopłaty do wypoczynku powinno nastąpić, zanim dana osoba ukończy 18 lat, powinny być również spełnione inne warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Jeżeli chodzi o koszt biletów i karnetów, konieczne jest, aby były one zakupione bezpośrednio przez zakład pracy i następnie przekazane pracownikom. Organy podatkowe uznają, że w sytuacji gdy pracownicy dokonują samodzielnego zakupy biletów, a następnie pracodawca zwraca im poniesione koszty, to otrzymane świadczenie ma charakter pieniężny, a zatem nie korzysta ze zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Takie podejście wynika z literalnej interpretacji tego przepisu, nawet jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia nie ma różnicy pomiędzy przekazaniem biletu (karnetu) a zwrotem udokumentowanych wydatków poniesionych przez pracownika na ich zakup.
Adam Mariuk, menedżer w firmie Deloitte / DGP