Sejm znowelizował ustawę o rachunkowości, dostosowując przepisy w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej do nowych możliwości technologicznych i m.in. wprowadzając obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML.

Za nowelą głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także do tzw. ustawy około-COVID-owej.

W nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzono obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML, przy czym w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych należy je dodatkowo oznakować przy użyciu języka znaczników Inline XBRL.

Dla pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zaproponowano rozwiązania prowadzące do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych) przez: wprowadzenie obowiązku sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w formacie XHTML lub w innym formacie umożliwiającym automatyczne przeszukanie dokumentu, wprowadzenie możliwości znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w XHTML przy użyciu języka znaczników XBRL.

Nowelizowane przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień dla firm kierowanych przez zarząd, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków.

Przyjęto zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

Proponowane zmiany mają także przyczynić się do poprawy komunikacji między Polską Agencją Nadzoru Audytorskiego a firmami audytorskimi. Dodatkowe regulacje dotyczące firm audytorskich obejmują m.in. doprecyzowanie sytuacji, w której nie dochodzi do naruszenia tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta. Uściślone zostały przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Nowela zawiera też regulacje, dot. odbywania w sposób zdalny posiedzeń Agencji Nadzoru Audytowego, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w tym oddawanie głosów w trybie obiegowym poza posiedzeniem.