Sejm zaakceptował podatkowy pakiet Polskiego Ładu. Wśród przyjętych rozwiązań znajdują się także te dotyczące składki zdrowotnej. Jaką składkę zdrowotną zapłacą przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie różnych form opodatkowania?

Polski Ład zakłada, że zniknie możliwość opodatkowania kartą podatkową. W zależności od tego, którą z form wybierze przedsiębiorca – zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości (w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych utrzymana zostanie zaproponowana w pierwotnej wersji Polskiego Ładu wysokość składki zdrowotnej na poziomie 9 proc. dochodów). Jej wyliczenie będzie zależne od przychodu lub dochodu, a także od minimalnego lub średniego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wysokość składki zdrowotnej to 9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę. W 2021 roku przedsiębiorca musiał odprowadzać składkę w wysokości 381,81 zł, ale 7,75 proc. mógł odliczyć od podatku. Polski Ład zmienia tę wartość oraz likwiduje możliwość odliczenia jej od podatku. Ile zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

Składka zdrowotna a podatek liniowy

Rząd zmienił pierwotny projekt Polskiego Ładu w zakresie wysokości składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się liniowo. Po zmianach składka zdrowotna przy podatku liniowym wyniesie 4,9 proc. dochodu przedsiębiorcy. Wysokość składki zdrowotnej nie będzie mogła jednak być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W 2022 roku wysokość minimalnej składki zdrowotnej dla rozliczenia liniowego wyniesie więc 270 zł.

Składki zdrowotne w przypadku ryczałtu — co wprowadza Polski Ład?

Zmieni się także sposób obliczania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy stosują ryczałt. W tym przypadku wysokość składki to 9 proc. podstawy, której wysokość będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę.

Podatnicy stosujący ryczałt zapłacą składkę zdrowotną w wysokości:

  • 307 zł - jeśli osiągają przychód roczny w wysokości do 60 tys. zł
  • 511 zł - jeśli przychód roczny w wysokości 60 tys. zł - 300 tys. zł 
  • 920 zł - jeśli przychód roczny wynosi powyżej 300 tys. zł

Przelicznik jest następujący:

  • przychód roczny w wysokości do 60 tys. zł - podstawa to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę
  • przychód roczny w wysokości 60 - 300 tys. zł - podstawa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę
  • przychód roczny w wysokości powyżej 300 tys. zł - podstawa to 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę

Składka zdrowotna a wybrana forma opodatkowania

W ostatecznej wersji Nowego Ładu, która została przyjęta już przez Sejm widać, że wysokość składki zdrowotnej została uzależniona od wybranej formy opodatkowania. W zależności od tego czy przedsiębiorca rozlicza się ryczałtem czy podatkiem liniowym - zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości. Co więcej, jest ona różnie wyliczana. W przypadku podatku liniowego podstawa wyniesie 4,9 proc. dochodu przedsiębiorcy, a w przypadku ryczałtu 9 proc. przychodu, a podstawą opodatkowania będzie wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku linowców ważna będzie także wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - wysokość składki zdrowotnej nie będzie mogła być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku

Zmiana terminu płacenia składek i rozliczania ulg — co zmienia Polski Ład

Przedsiębiorców będzie obowiązywał także nowy termin opłacania składki zdrowotnej. Do tej pory obowiązywało kilka terminów, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Polski Ład wprowadza jeden termin dla wszystkich podatników, oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli zapłacić składkę zdrowotną do 20. dnia każdego miesiąca

W Polskim Ładzie zmianie ulegnie także odliczanie składki zdrowotnej od podatku. Od 2022 roku podatnicy nie będą mogli odliczać 7,75 proc. podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku. Rekompensować ma to ulga dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł.