JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

W 2003 roku spółka nie dokonała przelewu na konto ZFŚS, umożliwiającego wypłatę dofinansowania wypoczynku pracowników i ich dzieci. Część odpisu za 2003 rok na konto ZFŚS przelano w styczniu 2004 r., a następną część w grudniu 2005 r. i w tym czasie świadczenia zostały wypłacone uprawnionym osobom. Niektóre z tych osób w roku 2004 zostały zwolnione, inne przeszły na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne. Czy wypłata zaległego dofinansowania do wczasów z ZFŚS stanowi przychód ze stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, w wysokości 10 proc. należności.

Przepis ten reguluje opodatkowanie nadzwyczajnych świadczeń wypłaconych emerytom i rencistom, które im przysługują już po przejściu na emeryturę lub rentę. Nie są nim objęte natomiast przychody z wykonanej pracy, chociażby były one wypłacone po przejściu na emeryturę lub rentę.

W związku z tym, w przypadku wypłaty z ZFŚS zaległego dofinansowania wypoczynku pracowników i ich dzieci, które przysługiwało zgodnie z regulaminem funduszu świadczeń socjalnych obowiązującym w 2003 roku, dokonanej w latach następnych na rzecz pracowników już zwolnionych oraz tych, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub zasiłek przedemerytalny, należy świadczenie to traktować jako wymieniony w art. 12 ust. 1 przychód ze stosunku pracy.

Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z 14 lutego 2006 r., nr PBI-2/415/4/06.

EWA MATYSZEWSKA

OPINIA

PIOTR KICIŃSKI

konsultant podatkowy, ITA Doradztwo Podatkowe

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodem są pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dopłaty zostały przekazane podatnikom w momencie, gdy część z nich przeszła już na emeryturę. Należałoby zatem rozstrzygnąć kwestię, czy sam moment wypłaty świadczenia może decydować o sposobie opodatkowania powstałego przychodu.

W mojej opinii w tym przypadku decydujące znaczenie ma istniejące prawo do otrzymania świadczeń, wynikające ze źródła przychodu, jakim był stosunek pracy, a nie data ich otrzymania. Uprawnienie do uzyskania świadczenia powstało w momencie, gdy osoby te były jeszcze pracownikami, i wiąże się z wykonywaną przez nie pracą. Dlatego też opodatkowanie powinno nastąpić na zasadach ogólnych jako opodatkowanie przychodu ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ustawy o PIT. Niedopilnowanie przez organ spółki obowiązku wypłaty świadczenia nie może mieć wpływu na sposób opodatkowania powstałego z tego tytułu przychodu.